Mar 02

Statut

 

STATUTUL PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT

APROBAT DE CONGRESUL EXTRAORDINAR

DIN 10 DECEMBRIE 2006

  

SUMAR

  

C A P I T O L U L  I 

DISPOZI?II GENERALE                                                                                                                 1

 

Sec?iunea 1. Denumirea, semnul permanent al partidului ?i semnul electoral

Sec?iunea a 2-a. Definirea, scopurile ?i obiectivele partidului

Sec?iunea a 3-a. Consultarea membrilor PSD

 

C A P I T O L U L  II                                                                                                                                

MEMBRI PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT. DREPTURI ?I ÎNDATORIRI                      4

 

Sec?iunea 1. Calitatea de membru al partidului

Sec?iunea a 2-a. Drepturile membrilor

Sec?iunea a 3-a. Îndatoririle membrilor

Sec?iunea a 4-a. Sanc?iuni disciplinare. Proceduri de aplicare.

Sec?iunea a 5-a. Încetarea sau pierderea calit??ii de membru al partidului

 

C A P I T O L U L  III                                                                                                                               

STRUCTURA ORGANIZATORIC? ?I ORGANELE DE CONDUCERE ALE PSD

PROCEDURA DE ALEGERE ?I COMPETEN?ELE                                                                9

 

Sec?iunea 1. Principii de organizare

Sec?iunea a 2-a. Organiza?ia local? a PSD

Sec?iunea a 3-a. Organiza?iile teritoriale

Sec?iunea a 4-a. Organiza?iile jude?ene ?i a municipiului Bucure?ti

 

C A P I T O L U L  IV                                                                                                                               

STRUCTURA ORGANELOR NA?IONALE DE CONDUCERE ALE PSD                                      22

 

Sec?iunea 1. Congresul Partidului Social Democrat

Sec?iunea a 2-a. Pre?edintele partidului

Sec?iunea a 3-a. Pre?edintele de Onoare al PSD

Sec?iunea a 4-a. Secretarul general

Sec?iunea a 5-a. Vicepre?edin?ii

Sec?iunea a 6-a. Consiliul Na?ional

Sec?iunea a 7-a. Comitetul Executiv Na?ional

Sec?iunea a 8-a. Biroul Permanent Na?ional

Sec?iunea a 9-a. Comisia Na?ional? de Arbitraj ?i Integritate Moral?

Sec?iunea a 10-a. Comisia Na?ional? de Control Financiar

Sec?iunea a 11-a. Comitetul Financiar

 

C A P I T O L U L  V                                                                                                                                

PROCEDURA DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE ALE PSD                    31

 

Sec?iunea 1. La nivelul comunelor, ora?elor, municipiilor ?i sectoarelor

din municipiul Bucure?ti

Sec?iunea a 2-a. La nivelul jude?elor ?i al municipiului Bucure?ti

Sec?iunea a 3-a. La nivel na?ional

Sec?iunea a 4-a. Comisiile de validare

 

 

C A P I T O L U L  VI

ORGANIZA?IA DE FEMEI, ORGANIZA?IA DE TINERET ?I                                                 

LIGA PENSIONARILOR ALE PSD                                                                                               34

Sec?iunea 1. Organiza?ia de femei a PSD

Sec?iunea a 2-a. Organiza?ia de tineret a PSD – Tineretul Social Democrat

Sec?iunea a 3-a. Liga Pensionarilor PSD

 

C A P I T O L U L  VII GRUPURILE PARLAMENTARE ?I MINISTERIAL.

LIGA NA?IONAL? A PRIMARILOR ?I CONSILIERILOR                                                        36

 

Sec?iunea 1. Grupurile parlamentare ?i ministerial

Sec?iunea a 2-a. Liga Na?ional? a Primarilor ?i Consilierilor PSD

 

C A P I T O L U L  VIII

RELA?IA PSD CU SOCIETATEA CIVIL?                                                                                  37

 

Sec?iunea 1. Rela?ia PSD cu Institutul Social Democrat

Sec?iunea a 2-a. Rela?ia PSD cu Sindicatele

Sec?iunea a 3-a. Rela?ia PSD cu patronatele

Sec?iunea a 4-a. Rela?ia PSD cu organiza?iile de revolu?ionari

Sec?iunea a 5-a. Rela?ia PSD cu comitetele de sprijin electoral ?i comisiile electorale

Sec?iunea a 6-a. Rela?ia PSD cu Interna?ionala Socialist? (I.S.) ?i

Partidul Sociali?tilor Europeni (P.E.S.)

 

C A P I T O L U L IX

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ?I SURSELE DE FINAN?ARE                                  39

 

Sec?iunea 1. Administrarea patrimoniului

Sec?iunea a 2-a. Surse de finan?are

 

C A P I T O L U L  X

DISPOZI?II FINALE ?I TRANZITORII                                                                                         40

 

 ___________________________________________________________________________________________

C A P I T O L U L  I

DISPOZI?II GENERALE

Sec?iunea 1

Denumirea, însemnul partidului ?i semnul electoral

 

Articolul 1

Denumirea partidului este Partidul Social Democrat - prescurtat PSD.

Articolul 2

(1) Semnul electoral al Partidului Social Democrat const? în trei boboci de trandafir ce au la baza tulpinilor înscris? denumirea prescurtat? a partidului – PSD, iar semnul permanent al partidului este mâna cu trandafir – însemnul Interna?ionalei Socialiste.

(2)Fondul semnului electoral este ro?u, iar desenul celor trei trandafiri, înscris într-un p?trat, este de culoare alb?. 

 

Sec?iunea a 2-a

Definirea, scopurile ?i obiectivele partidului

Articolul 3

(1) Partidul Social Democrat este un partid de stânga modern ?i progresist, un partid na?ional, cu voca?ie european?, membru al Partidului Sociali?tilor Europeni ?i al Interna?ionalei Socialiste, care promoveaz? idealurile Revolu?iei Române din 1989, continuatorul tradi?iei de peste 100 de ani a social – democra?iei, care militeaz? pentru edificarea în România a unui stat de drept, social ?i democratic.

(2) Partidul Social Democrat promoveaz? doctrina social - democrat? contemporan?, fundamentat? pe principiile de libertate, dreptate social?, egalitate de ?anse ?i solidaritate.

(3) Partidul Social Democrat este un partid deschis care se adreseaz?, prin întreaga sa activitate politic?, tuturor categoriilor sociale, cet??enilor care consider? munca ?i creativitatea, elementele fundamentale ale existen?ei ?i form?rii personalit??ii.

(4) Partidul Social Democrat ac?ioneaz? pentru respectarea Constitu?iei României ?i a legilor ??rii, a formei republicane de guvern?mânt, pentru ap?rarea suveranit??ii na?ionale, a independentei ?i unit??ii statului, a integrit??ii teritoriale, a ordinii de drept.

(5) Partidul Social Democrat contribuie la libera exprimare a voin?ei politice a cet??enilor, promoveaz? respectarea principiilor democra?iei, pluralismului politic ?i separa?iei puterilor în stat, asigurarea unor raporturi corecte între individ, societatea civil? ?i stat.

(6) Partidul Social Democrat stimuleaz? competi?ia intern? pentru promovarea în structurile de partid, administrative sau în Parlament, a acelor membri care au demonstrat o preg?tire profesional? recunoscut?, o probitate moral? necontestat? ?i îndeplinesc criteriile de selec?ie prev?zute de Statut. În acest scop, se instituie alegerile preliminare, care pot fi organizate pentru desemnarea candida?ilor partidului la func?iile de: deputat, senator, europarlamentar, consilier jude?ean sau local ?i primar.

  

Articolul 4

Partidul Social Democrat urm?re?te numai obiective politice în conformitate cu Statutul ?i Programul Politic ale partidului, astfel:

(1) promoveaz? valorile ?i interesele na?ionale, principiile social-democra?iei moderne ?i ale consolid?rii statului de drept;

(2) sus?ine c? proprietatea privat? st? la baza economiei de pia??, fiind expresia economic? a liberei ini?iative a cet??eanului; consider? c? proprietatea privat? este un factor esen?ial al progresului economic general ?i al bun?st?rii individuale; se pronun?? pentru dimensionarea ra?ional?, pe criterii de eficien??, a propriet??ii publice ?i private a statului;

(3) sus?ine restructurarea ?i modernizarea economiei na?ionale, procesul de privatizare, pentru realizarea economiei sociale de pia??, precum ?i continuarea reformei în administra?ia public? central? ?i local? subordonat? slujirii intereselor cet??enilor; militeaz? pentru promovarea descentraliz?rii în economie ?i administra?ia public? ?i pentru concretizarea rolului social activ al statului, ca for?? de echilibru în societate;

(4) elaboreaz? ?i sus?ine programe care s? asigure înf?ptuirea reformei economice ?i sociale, a echit??ii sociale exprimate prin egalitatea ?anselor pentru to?i cet??enii ??rii, promovarea ?i afirmarea valorilor umane;

(5) elaboreaz? ?i sus?ine programe concrete de protec?ie social? ?i de asigurare a locurilor de munc?, pentru categoriile defavorizate, aplicând imperativul justi?iei sociale; promoveaz? solidaritatea uman?, spiritul comunitar de întrajutorare, respectul persoanei ?i al familiei, în vederea cre?terii coeziunii sociale ?i a unor rela?ii de respect între cet??ean ?i institu?iile statului.

(6) promoveaz? dezvoltarea înv???mântului, cercet?rii, ?tiin?ei ?i culturii, a bisericii ?i tradi?iilor sale - condi?ii esen?iale ale progresului general al ??rii ?i ale spiritualit??ii române?ti ?i universale;

(7) recunoa?te ?i sus?ine rolul femeii în familie ?i în societate, egalitatea de ?anse între femei ?i b?rba?i ?i promoveaz? accesul la reprezentare propor?ional? a femeilor în toate func?iile ?i structurile politice.

(8) promoveaz? programe ?i ac?iuni de formare ?i afirmare a tineretului;

(9) ac?ioneaz? pentru ocrotirea s?n?t??ii ?i protec?ia mediului ambiant; 

(10) ap?r? drepturile ?i libert??ile omului; respect? dreptul la identitate cultural?, lingvistic?, religioas? ?i etnic? al cet??enilor români apar?inând minorit??ilor na?ionale; combate ?i condamn? extremismul de orice fel, manifest?rile de rasism, ?ovinism, separatism etnic sau teritorial;

(11) sus?ine strategia de afirmare ?i de ap?rare a intereselor României în structurile europene ?i euroatlantice; promoveaz? politica extern? a statului consacrat? dezvolt?rii rela?iilor cu toate statele, îndeosebi cu ??rile vecine;

(12) recunoa?te valorile ?i principiile promovate de Partidul Sociali?tilor Europeni, de Interna?ionala Socialist? ?i militeaz? pentru aplicarea acestora în via?a social-politic? româneasc?; colaboreaz? ?i între?ine rela?ii cu partide sau organiza?ii social-democrate sau de alt? orientare politic? democratic?.

 

Sec?iunea a 3-a

 Consultarea membrilor PSD

Articolul 5.

(1) În scopul dezvolt?rii democra?iei de partid ?i pentru identificarea problemelor prioritare de partid la nivel na?ional, regional sau local ?i a solu?iilor politice pentru includerea în oferta politic? ?i electoral?, în programul de guvernare sau legislativ precum ?i în statutul partidului, se poate proceda la consultarea membrilor de partid, prin referendum intern sau prin dezbateri ?i vot în structurile de conducere.

(2) Mecanismul concret de consultare va fi stabilit de la caz la caz de Biroul Permanent Na?ional.

(3) Obiectivul consult?rii membrilor de partid îl pot constitui teme politice, sociale sau economice, priorit??i ale ofertei politice sau electorale precum ?i ale programului de guvernare, chestiuni legate de statut sau desemnarea candidaturilor pentru diferite func?ii eligibile, precum ?i orice alte probleme decise de organele de conducere.

(4) R?spunsurile rezultate din consult?rile membrilor PSD vor fi valorificate de c?tre organul de partid care a organizat consultarea.

 

 

C A P I T O L U L  II

MEMBRII PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT

DREPTURI ?I ÎNDATORIRI

 

Sec?iunea 1

Calitatea de membru al partidului

 

Articolul 6

(1) Poate deveni membru al Partidului Social Democrat, pe baza liberei adeziuni, orice cet??ean român f?r? deosebire de ras?, na?ionalitate, limb?, sex, avere sau origine social? ?i care îndepline?te urm?toarele condi?ii:

a) a împlinit vârsta de 18 ani;

b) recunoa?te Statutul ?i Programul Politic ale Partidului Social Democrat;

c) manifest? angajare ?i spirit de d?ruire pentru înf?ptuirea scopurilor ?i obiectivelor

partidului;

d) are o conduit? profesional?, moral? ?i politic? corespunz?toare intereselor ??rii ?i

ale partidului;

e) are recomandare din partea unui membru al Partidului Social Democrat.

(2) Cet??enii români cu domiciliul sau re?edin?a în str?in?tate pot deveni membri ai P.S.D. ?i pot constitui organiza?ii ?i grupe de partid, cu respectarea legisla?iei statului pe teritoriul c?ruia se afl?, subordonate politic Consiliului Na?ional al PSD.

 

Articolul 7

(1) Adeziunea la PSD completat? ?i semnat? de solicitant, care cuprinde ?i precizarea apartenen?ei politice anterioare, recomandarea, hot?rârea de primire în partid, compun fi?a de primire în partid. Fi?a de primire în partid (în cazul organiza?iilor comunale ?i or??ene?ti) se înainteaz? secretarului executiv al organiza?iei jude?ene, în termen de cel mult o lun? de la data aprob?rii. În cazul persoanelor prev?zute la Articolul 6, alin. (2), fi?a de primire în partid se depune la Consiliul Na?ional, care ?ine ?i eviden?a acestora.

(2) Biroul organiza?iei locale verific? îndeplinirea de c?tre solicitant a condi?iilor cerute de statut ?i face recomand?rile corespunz?toare.

Biroul organiza?iei comunale sau or??ene?ti, Comitetul Executiv al Consiliului municipal sau de sector al municipiului Bucure?ti, dup? caz, va dezbate ?i va aproba adeziunea care îndepline?te condi?iile din statut, numai în prezen?a solicitantului ?i a reprezentantului biroului organiza?iei locale, în termen de cel mult o lun?.

(3) Calitatea de membru al PSD se dobânde?te la data hot?rârii, în cazul în care aceasta nu este contestat?.

În cazul hot?rârilor contestate, calitatea de membru se dobânde?te la data pronun??rii deciziei definitive de c?tre organele prev?zute în statut.

(4) Hot?rârea biroului organiza?iei comunale sau or??ene?ti poate fi contestat? în termen de 15 zile, de cei interesa?i la Biroul Permanent Jude?ean, iar hot?rârea Comitetului executiv al consiliului municipal sau de sector poate fi contestat? la Consiliul municipal sau, dup? caz, de sector al municipiului Bucure?ti.

Hotarârea pronun?at? este definitiv?.

(5) Atestarea apartenen?ei la Partidul Social Democrat se face pe baza carnetului de membru al partidului, eliberat potrivit normelor stabilite de Comitetul Executiv Na?ional al PSD.

 

Articolul 8

Nu pot fi membri ai Partidului Social Democrat:

(1) persoanele care fac parte din alte partide sau alian?e politice din ?ar?.

(2) persoanele compromise moral ?i politic.

(3) persoanele condamnate pentru ac?iuni contrare Revolu?iei Române din Decembrie 1989; persoanele care au suferit condamn?ri pentru tr?darea intereselor ??rii, corup?ie, infrac?iuni s?vâr?ite cu violen?? ?i alte fapte antisociale grave; persoanele care au dosare penale în curs de cercetare pentru diferite infrac?iuni pot fi primite în partid numai dup? solu?ionarea definitiv? în justi?ie a cazurilor respective;

(4) persoanele lipsite de drepturi electorale; persoanele c?rora, în mod expres, prin lege, le este interzis? asocierea politic?;

(5) persoanele care se afl? în situa?iile de interdic?ie prev?zute de legea partidelor politice;

(6) persoanele care au s?vâr?it grave abuzuri în func?iile publice sau politice;

(7) persoanele care promoveaz? violen?a, ideologia fascist?, anarhismul, rasismul,

?ovinismul ?i orice alte idei ori ac?iuni extremiste sau contrare drepturilor ?i libert??ilor

fundamentale ale omului;

(8) persoanele care fac parte din organiza?ii apolitice care promoveaz? obiective sau programe contrare principiilor Partidului Social Democrat.

 

Articolul 9

(1) Cet??enii români care nu au calitatea de membri ai P.S.D., dar care recunosc ?i sunt de acord cu principiile ?i programele partidului, pot activa ca simpatizan?i ai Partidului Social Democrat.

(2) Eviden?a simpatizan?ilor P.S.D. se ?ine de c?tre organiza?iile de partid pe lâng? care ace?tia doresc s? activeze.

 

 

Sec?iunea a 2-a

Drepturile membrilor

Articolul 10

Membrii Partidului Social Democrat au urm?toarele drepturi:

(1) s?-?i exprime liber opinia respectând codul etic al partidului, în cadru politic organizat, cu privire la op?iunile politice ale partidului, la activitatea organelor de conducere ale acestuia ?i a reprezentan?ilor partidului în organele autorit??ilor publice;

(2) s? fie informa?i cu privire la activitatea organelor de conducere ale partidului, precum ?i a reprezentan?ilor partidului în organele autorit??ilor publice;

(3) s? aleag? ?i s? fie ale?i în organele de conducere ale partidului la diferite niveluri;

(4) s? propun? ?i s? fie propu?i candida?i pe listele electorale ale partidului în condi?iile legii; s? fie recomanda?i pentru ocuparea unor func?ii în administra?ia public? local? ?i central?;

(5) s? devin? activi?ti ai Partidului Sociali?tilor Europeni (P.E.S);

(6) s? participe la luarea hot?rârilor în cadrul organiza?iilor Partidului Social Democrat

potrivit competen?elor stabilite în Statut;

(7) s? fie consulta?i periodic, în problemele politice, economice, sociale sau organizatorice fundamentale, iar opiniile majoritar exprimate s? determine adoptarea deciziilor;

(8) s? beneficieze de protec?ia partidului ?i a organelor sale de conducere fa?? de atacurile ?i presiunile politice injuste, de orice fel;

(9) s? participe la ?edin?ele în care se discut? problemele legate de persoana ?i activitatea lor;

(10) s? aib? ini?iativ? legislativ? în Parlamentul României sau în Consiliile locale ?i jude?ene în condi?iile legii, precum ?i ini?iativ? politic? ?i s? cear? examinarea acestora în cadrul organiza?iei din care fac parte;

(11) s? se autosuspende din partid sau din func?ia de?inut? în cadrul acestuia ?i din func?iile politice sau administrative, ob?inute prin sus?inere politic?, cu încuno?tiin?area organiza?iei din care face parte, în urm?toarele cazuri: func?ia ob?inut? este incompatibil? cu calitatea de membru; este cercetat pentru comiterea unor infrac?iuni ?i s-a pronun?at o hot?râre judec?toreasc? nedefinitiv?. La expirarea perioadei de autosuspendare, in cazul revenirii in partid, acestora li se recunoaste continuitatea vechimii in partid;

(12) s? demisioneze din partid în orice moment, cu efect imediat;

(13) s? se adreseze forurilor de partid în orice probleme de interes public sau personal.

(14) S? poat? beneficia de consultan?? juridic? gratuit? din partea partidului atunci când este supus la presiuni politice injuste.

 

 

Sec?iunea a 3-a

Îndatoririle membrilor

 

Articolul 11

Membrii Partidului Social Democrat au urm?toarele îndatoriri:

(1) s? militeze pentru unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea ?i independen?a statului na?ional român, pentru ridicarea prestigiului României în lume;

(2) s? cunoasc? ?i s? respecte Statutul ?i Programul Politic al P.S.D.;

(3) s? ac?ioneze pentru înf?ptuirea obiectivelor din Programul Politic;

(4) s? contribuie la formarea ?i promovarea unui mod de lucru democratic, prin acceptarea pluralismului de idei ?i diversit??ii opiniilor exprimate în mod liber, în cadrul organizat al partidului, prin respectarea hot?rârilor majorit??ii ?i a celor adoptate de organele ierarhic superioare ale partidului ?i s? asigure aplicarea lor;

(5) s? participe cu regularitate la adun?rile generale ale organiza?iei de partid ?i la celelalte activit??i organizate;

(6) s? nu exprime în public, în numele partidului, p?reri ce contravin orient?rilor partidului ?i hot?rârilor adoptate ;

(7) s? respecte disciplina de partid ?i caracterul confiden?ial al unor documente sau informa?ii de partid;           

(8) s? militeze pentru p?strarea ?i înt?rirea unit??ii partidului;

(9) s? dovedeasc?, în întreaga lor activitate, corectitudine ?i moralitate, s? nu aduc? daune imaginii ?i prestigiului partidului;

(10) s? ac?ioneze în vederea cre?terii influen?ei partidului în societate ?i a atragerii de noi membri în rândurile acestuia;

(11) s? pl?teasc? cotiza?ia de membru al partidului. Neplata cotiza?iei constituie abatere disciplinar?.

(12) S? manifeste solicitudine fa?? de cererile ?i peti?iile adresate de membrii PSD ?i s? se preocupe de rezolvarea celor întemeiate, comunicându-le acestora r?spunsul, în termen de 30 de zile.

 

  

Sec?iunea a 4-a

Sanc?iuni disciplinare.

Proceduri de aplicare.

 

Articolul 12

Membrilor Partidului Social Democrat care au s?vâr?it abateri de la prevederile Statutului ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii partidului li se aplic?, în func?ie de gravitatea acestora, una din urm?toarele sanc?iuni:

(1) discutarea ?i avertizarea în Biroul organiza?iei teritoriale în eviden?a c?reia se afl? sau în organul de conducere din care fac parte;

(2) avertismentul ultimativ;

(3) suspendarea din func?ie pe timp limitat ori revocarea din func?ia de conducere;

(4) retragerea sprijinului politic pentru func?iile alese în Parlamentul European, Parlamentul României, consiliile jude?ene ?i locale, de primar sau viceprimar, precum ?i pentru func?iile numite în autorit??ile administra?iei publice centrale sau locale, ob?inute ca urmare a sus?inerii politice.

(5) suspendarea pe o perioad? de 6-12 luni din calitatea de membru al partidului;

(6) excluderea din Partidul Social Democrat.

 

Articolul 13

(1) Sanc?iunile prev?zute la art. 12 alin. (2), (5) ?i (6) se hot?r?sc de organele de conducere ale organiza?iei care a hot?rât primirea în partid a celui ce urmeaz? a fi sanc?ionat, cu votul majorit??ii membrilor acestora ?i vor fi confirmate de organul ierarhic superior.

(2) Procedura de sanc?ionare se declan?eaz? din oficiu sau la sesizarea organelor ierarhic superioare.

(3) Suspendarea ori revocarea din func?ia de conducere pe care o îndepline?te se face de c?tre organul care l-a ales sau de organul de conducere ierarhic superior;

(4) Retragerea sprijinului politic pentru o func?ie politic? sau administrativ?, se hot?r??te de c?tre organul de conducere care l-a acordat sau de organul ierarhic superior.

(5) Excluderea din partid se hot?r??te, cu votul majorit??ii membrilor, de Biroul organiza?iei comunale, or??ene?ti sau de Comitetul executiv al consiliului municipal sau de sector al municipiului Bucure?ti ?i se confirm? de organul ierarhic superior. Membrii de partid din organele alese ale PSD pot fi exclu?i din partid, numai cu acordul formulat în scris, de c?tre organul de conducere executiv? în plan na?ional sau jude?ean.

(6) Ridicarea sanc?iunii este de competen?a organului de conducere care a hot?rât aplicarea acesteia, dup? împlinirea unui termen de cel pu?in ?ase luni.

(7) Reprimirea în partid, respectiv adeziunea persoanelor care solicit? primirea în partid dup? ce au fost excluse sau ?i-au pierdut calitatea de membru prin înscrierea în alte partide, poate fi luat? în dezbatere, dup? trecerea unui termen de minim un an de la data solicit?rii.

 

Articolul 14

(1) Hot?rârea de sanc?ionare poate fi contestat? în termen de 15 zile de la comunicare la Comisia Jude?ean? de Arbitraj ?i Integritate Moral? sau a municipiului Bucure?ti ori, dup? caz, la Comisia Na?ional? de Arbitraj ?i Integritate Moral? a Partidului Social Democrat, în raport cu func?ia de?inut? de cel în cauz? la nivel teritorial sau central, ori cu organul care a aplicat sanc?iunea.

(2) Comisia Jude?ean? de Arbitraj ?i Integritate Moral?, respectiv a Municipiului Bucure?ti ori, dup? caz, Comisia Na?ional? de Arbitraj ?i Integritate Moral?, pot fi sesizate de organele de conducere executive în plan jude?ean (respectiv al municipiului Bucure?ti) sau na?ional, sau se poate sesiza din oficiu, în leg?tur? cu abaterile grave s?vâr?ite de membrii de partid cu func?ii de conducere sau care ocup? func?ii ?i demnit??i publice, în plan jude?ean (respectiv al municipiului Bucure?ti) sau na?ional ?i pot propune organelor competente aplicarea sanc?iunilor prev?zute de art. 12.

(3) Membrii Comisiei Jude?ene de Arbitraj ?i Integritate Moral? precum ?i membrii Comisiei Na?ionale de Arbitraj ?i Integritate Moral? pot fi sanc?iona?i numai de c?tre comisia din care fac parte. Deliberarea Comisiei se face f?r? participarea la vot, a celui în cauz?.

 

 

Sec?iunea a 5-a

Încetarea sau pierderea calit??ii de membru al partidului

 

Articolul 15

(1) Calitatea de membru al Partidului Social Democrat înceteaz? sau se pierde prin demisie, radiere , excludere sau înscriere în alt partid.

(2) Demisia are loc în baza ?i la data depunerii cererii, ca expresie a voin?ei liber exprimate de persoana în cauz?. Se consider? demisie de drept înscrierea celui în cauz? într-un alt partid politic.

(3) Radierea se face în cazurile de deces sau de pierdere a drepturilor electorale ori a cet??eniei române.

(4) Excluderea se hot?r??te conform prevederilor art.13 alin.(5) din Statutul PSD.

 

  

C A P I T O L U L  III

STRUCTURA ORGANIZATORIC? ?I ORGANELE DE CONDUCERE ALE PSD

PROCEDURA DE ALEGERE ?I COMPETEN?ELE

 

 Sec?iunea 1

Principii de organizare

 

Articolul 16

(1) Partidul Social Democrat este organizat ?i func?ioneaz?, potrivit legii, pe criteriul administrativ-teritorial, cuprinzând:

a) grupe de membri de partid;

b) organiza?ii locale, de regul?, pe raza sec?iilor de votare;

c) organiza?ii teritoriale: comunale, or??ene?ti, municipale, respectiv de sector în cadrul municipiului Bucure?ti;

d) organiza?ii jude?ene, respectiv a municipiului Bucure?ti.

(2) Organiza?iile Partidului Social Democrat prev?zute la alin. (1) au autonomie în organizarea ?i desf??urarea activit??ii politice.

 

Articolul 17

În cadrul organiza?iilor teritoriale se pot organiza structuri ale partidului pentru solu?ionarea problemelor specifice unei anumite categorii socio-profesionale.

 

Articolul 18

(1) Organele de conducere ale partidului la nivel teritorial, jude?ean ?i central sunt alese prin vot secret.

(2) Un membru al PSD poate ocupa concomitent, cel mult dou? func?ii în cadrul organelor de conducere ale partidului de la diferite niveluri. Membrii de partid care îndeplinesc func?ia de pre?edinte al organiza?iei jude?ene sau a municipiului Bucure?ti nu vor putea dobândi decât cel mult o func?ie în structurile na?ionale ?i nu pot îndeplini ?i func?ia de pre?edinte în structurile municipale, or??ene?ti sau comunale.

(3) Func?iile de conducere în organiza?iile locale ?i teritoriale, precum ?i în organiza?iile jude?ene ?i a municipiului Bucure?ti ale Partidului Social Democrat, pot fi ocupate numai de membrii partidului care au domiciliul, re?edin?a sau locul de munc? în raza teritorial? a organiza?iei locale sau, dup? caz, în unit??ile administrativ-teritoriale respective.

(4) Organele de conducere ale partidului î?i desf??oar? activitatea statutar, în prezen?a majorit??ii membrilor acestora.

(5) Hot?rârile organelor de conducere se adopt? cu votul majorit??ii membrilor prezen?i, dac? Statutul nu prevede altfel.

(6) Hot?rârile adoptate sunt obligatorii, indiferent de pozi?ia exprimat? prin vot ?i de func?ia ocupat? în partid; hot?rârile organelor de conducere ierarhic superioare sunt obligatorii pentru organele ?i organiza?iile componente.

(7) În organele de conducere se asigur?, pe cât posibil, reprezentarea tuturor categoriilor sociale.

(8) În organele de conducere ale partidului vor fi reprezentate organiza?iile componente în func?ie de num?rul membrilor, al activit??ii politice ?i al rezultatelor ob?inute în alegerile locale ?i parlamentare.

(9) Membrii partidului î?i pot depune candidatura, pentru orice func?ie de conducere, cu respectarea criteriilor ?i obliga?iilor prev?zute în Statutul PSD. Membrii de partid care se înscriu în competi?ie pentru diversele func?ii de conducere trebuie s? dovedeasc? experien?? politic?, profesionalism, vechime în partid în raport de func?ia pentru care candideaz?, prestigiu ?i autoritate moral? în organiza?ie ?i societate.

(10) Pentru a putea candida în organele de conducere de la nivelul ora?elor, municipiilor, jude?elor, municipiului Bucure?ti, precum ?i de la nivel na?ional, se introduce urm?toarea vechime în partid:

a) pentru ora?e ?i municipii minimum 1 an;

b) pentru jude?e ?i municipiul Bucure?ti minimum 2 ani;

c) pentru organele centrale minimum 3 ani.

(11) Pentru membrii organiza?iei de tineret limitele de vechime în partid sunt:

a) pentru ora?e, municipii, jude?e ?i municipiul Bucure?ti 1 an;

b) pentru organele centrale 2 ani.

(12) De la aceast? regul? se pot admite excep?ii, în cazul unor comas?ri prin absorb?ie cu alte partide sau în alte situa?ii, cu aprobarea Consiliului Na?ional al PSD.

(13) Pre?edin?ii organiza?iilor de tineret ?i de femei de la toate nivelurile (comunal, municipal, jude?ean, na?ional) sunt asimila?i vicepre?edin?ilor din organiza?ia PSD corespunz?toare.

(14) În organele de conducere se asigur? reprezentarea unui num?r de femei ?i tineri, propor?ional cu ponderea acestora în partid, dar nu mai pu?in de 30 % ?i respectiv 25% din num?rul acestora.

 

 

Sec?iunea a 2-a

Organiza?ia local? a P.S.D.

 

Articolul 19

Unitatea de baz? a PSD este organiza?ia local? care reune?te membri de partid de pe raza uneia sau a mai multor sec?ii de votare, având cel pu?in 20 de membri.

 

Articolul 20

(1) Organele de conducere ale organiza?iei locale sunt adunarea general? a membrilor acesteia ?i biroul organiza?iei.

(2) Adunarea general? ordinar? a organiza?iilor locale se desf??oar?, de regul?, lunar sau, dup? caz, trimestrial, fiind convocat? de biroul organiza?iei. În cazuri excep?ionale, la cererea a cel pu?in 1/3 din num?rul membrilor organiza?iei sau la solicitarea organelor ierarhic superioare, biroul organiza?iei convoac? adunarea general? extraordinar?.

 (3) Adunarea general? are urm?toarele atribu?ii:

 1. adopt? m?suri în vederea cunoa?terii de c?tre membrii de partid a Statutului ?i Programului Politic ale PSD, a hot?rârilor organelor ierarhic superioare de partid;
 2. dezbate probleme de interes cet??enesc ?i adopt? m?suri de organizare a unor ac?iuni sociale;
 3. adopt? m?suri pentru organizarea ?i desf??urarea campaniei electorale ;
 4. alege din doi în doi ani, dintre membrii s?i, biroul format din: pre?edinte, secretar, casier ?i 2 – 6 membri;
 5. alege delega?ii la Conferin?a organiza?iei teritoriale ?i desemneaz? dintre membrii s?i candida?i pentru organele de partid imediat superioare.

 

Articolul 21

(1) Biroul organiza?iei locale se întrune?te lunar ?i de câte ori este nevoie.

(2) Biroul organiza?iei locale asigur? coordonarea activit??ii între adun?rile generale, se preocup? de atragerea de noi membri, ?ine eviden?a membrilor ?i a simpatizan?ilor, r?spunde de încasarea cotiza?iei.

(3) Biroul organiza?iei locale urm?re?te aducerea la îndeplinire a hot?rârilor adun?rii generale ?i prezint? inform?ri asupra activit??ii sale.

(4) Biroul organiza?iei locale asigur? dezvoltarea ?i respectarea democra?iei interne de partid ?i creeaz? condi?iile pentru consultarea periodic? a membrilor de partid asupra problemelor importante din localitate.

 

Articolul 22

(1) În cadrul organiza?iei locale se pot constitui grupe de membri de partid la nivel de bloc, strad? sau grup de str?zi, cartier, sat etc.

(2) Grupele de membri de partid î?i aleg câte un secretar ?i un loc?iitor pentru coordonarea activit??ii lor ?i pentru leg?tura operativ? cu biroul organiza?iei locale.

(3) Grupele de membri de partid asigur?, la nivelul lor, mobilizarea membrilor de partid pentru aplicarea hot?rârilor organelor locale ?i participarea la ac?iuni ini?iate de acestea.

(4) Grupele de membri de partid se întrunesc, de regul?, trimestrial pentru a discuta aspecte concrete ale activit??ii ?i pentru a hot?rî asupra particip?rii la diferite ac?iuni.

 

 

Sec?iunea a 3-a

Organiza?iile teritoriale

 

Articolul 23

Organiza?iile locale cuprinse pe teritoriul unei unit??i administrativ - teritoriale formeaz? o organiza?ie teritorial? - comunal?, or??eneasc?, municipal? sau de sector, în cazul municipiului Bucure?ti.

 

Articolul 24

(1) Organiza?iile teritoriale au obliga?ia s? fac? cunoscute principiile, valorile ?i obiectivele social - democra?iei, concretizate în Programul Politic al PSD.

(2) Organiza?iile teritoriale elaboreaz? ?i adopt? pozi?ii în leg?tur? cu aspectele esen?iale ale dezvolt?rii economice, sociale ?i culturale ale localit??ilor respective, ale moderniz?rii infrastructurii, ale celorlalte aspecte ale vie?ii colectivit??ilor respective.

(3) Organiza?iile teritoriale organizeaz? reuniuni educative sau de informare pentru membrii ?i simpatizan?ii lor, întâlniri politice cu cet??enii.

(4) Organiza?iile teritoriale atrag noi membri, conduc competi?ia electoral? la nivel de comun?, ora?, municipiu sau sector, sus?in ac?iunile ?i manifest?rile organizate de PSD pe plan jude?ean ?i na?ional.

 

Articolul 25

(1) Forul de conducere al organiza?iilor teritoriale este adunarea general?, respectiv conferin?a, care aleg ca organe de conducere biroul, respectiv consiliul.

(2) Conferin?a se constituie la organiza?iile teritoriale care au în componen?? dou? sau mai multe organiza?ii locale precum ?i un num?r mare de membri.

(3) La conferin?e particip? delega?i ale?i, prin vot deschis, în adun?rile generale ale organiza?iilor locale ?i, prin vot secret, la organiza?iile teritoriale pe baza normei de reprezentare stabilit? de biroul comunal sau or??enesc, respectiv de consiliul municipal sau de sector al municipiului Bucure?ti.

(4) Adun?rile generale sau conferin?ele comunale, or??ene?ti, municipale sau de sector se întrunesc anual, iar pentru alegeri o dat? la doi ani.

(5) La cererea biroului organiza?iei sau, dup? caz, a consiliului, ori la solicitarea a cel pu?in 1/3 din num?rul membrilor organiza?iei se pot convoca, în mod extraordinar, adun?ri generale sau conferin?e.

 

Articolul 26

Adunarea general? sau conferin?a organiza?iei teritoriale are, dup? caz, urm?toarele atribu?ii principale:

(1) analizeaz? activitatea desf??urat? de organiza?ie de la adunarea general? sau conferin?a precedent? ?i aprob? programul de activitate pentru perioada viitoare;

(2) alege ?i revoc? pre?edintele, vicepre?edin?ii, trezorierul, secretarul ?i ceilal?i membri ai Biroului organiza?iei comunale sau or??ene?ti, ori, dup? caz, pre?edintele ?i ceilal?i membri ai Consiliului organiza?iei municipale sau de sector a municipiului Bucure?ti.

(3) alege prin vot secret delega?ii pentru Conferin?a jude?ean?, respectiv a municipiului Bucure?ti, pe baza normei de reprezentare stabilite de consiliul organiza?iei jude?ene sau al organiza?iei municipiului Bucure?ti; desemneaz? candida?ii pentru organele de conducere la nivelul imediat superior;

(4) propune revocarea din func?iile de conducere a membrilor de partid pe care i-a recomandat pentru a fi ale?i;

(5) aprob? bugetul propriu de venituri ?i cheltuieli ?i hot?r??te asupra execu?iei acestuia;

(6) adopt? alte hot?râri, în limita competen?elor sale, pentru înf?ptuirea Programului Politic al Partidului Social Democrat;

(7) aduce la îndeplinire hot?rârile organelor de conducere ierarhic superioare ale P.S.D.

(8) Adunarea general? extraordinar? ?i conferin?a extraordinar? a organiza?iei teritoriale, se organizeaz? pentru: revocarea sau completarea biroului organiza?iei sau, dup? caz, a consiliului; desemnarea delega?ilor ?i a candida?ilor pentru conferin?a jude?ean? extraordinar? sau a municipiului Bucure?ti; exprimarea pozi?iei politice fa?? de probleme importante la nivel local sau jude?ean.

 

Articolul 27

(1) Biroul organiza?iei comunale sau or??ene?ti conduce activitatea organiza?iei respective în perioada dintre adun?rile generale sau conferin?e.

(2) Biroul este ales pe baz? de candidaturi individuale, pentru o perioad? de doi ani.

(3) Biroul organiza?iei comunale este alc?tuit din: pre?edinte, 1 - 4 vicepre?edin?i, secretar, trezorier ?i 5 - 14 membri.

(4) Biroul organiza?iei or??ene?ti este alc?tuit din: pre?edinte, 1 - 5 vicepre?edin?i, secretar, trezorier ?i 7 - 25 membri.

(5) Pre?edintele organiza?iei comunale sau or??ene?ti este ?i pre?edintele Biroului organiza?iei respective. Pre?edintele organiza?iei comunale sau or??ene?ti conduce activitatea Biroului, coordoneaz? ?i r?spunde de activitatea organiza?iei pe baza hot?rârilor adun?rii generale sau conferin?ei, a biroului organiza?iei ?i a hot?rârii organelor superioare de partid ?i reprezint? organiza?ia pe plan local.

(6) Num?rul membrilor birourilor organiza?iilor comunale ?i or??ene?ti se stabile?te de c?tre Biroul Permanent al Consiliului organiza?iei jude?ene în func?ie de m?rimea organiza?iei ?i de volumul activit??ii acestora.

 

Articolul 28

Biroul organiza?iei comunale sau or??ene?ti are urm?toarele atribu?ii:

(1) conduce, organizeaz? ?i îndrum? întreaga activitate de partid în intervalul dintre adun?rile generale sau conferin?ele organiza?iei comunale sau or??ene?ti; aprob? programul de activitate trimestrial; asigur? aplicarea hot?rârilor organelor de partid ierarhic superioare.

(2) organizeaz? lunar întâlniri de lucru cu pre?edin?ii organiza?iilor locale de pe teritoriul comunei sau ora?ului respectiv;

(3) Organizeaz? cercuri de studii ?i dezbateri privind principalele domenii ale activit??ii partidului;

(4) ?ine eviden?a membrilor de partid ai organiza?iilor comunale ?i or??ene?ti ?i comunic? organiza?iei jude?ene datele necesare cu privire la eviden?a acestora, prin fi?a tehnic? de eviden??; asigur? leg?tura cu simpatizan?ii partidului; transmite organiza?iei jude?ene, pentru p?strare, fi?ele de primire în partid;

(5) verific? încasarea cotiza?iei ?i se preocup? de ob?inerea altor fonduri necesare activit??ii partidului, potrivit legii;

(6) administreaz? patrimoniul de?inut de organiza?ia comunal? sau or??eneasc? ?i r?spunde de acesta;

(7) propune candida?ii partidului pentru func?iile de primar, viceprimar ?i consilieri locali;

(8) coordoneaz? politic ?i analizeaz? activitatea primarilor, consilierilor locali ?i a celorlal?i reprezentan?i în conducerile serviciilor comunitare de la nivel de localitate, membri ai PSD;

(9) hot?r??te primirea ?i excluderea membrilor de partid.

(10) Ia pozi?ie public? asupra ini?iativelor ?i deciziilor autorit??ilor administra?iei publice locale.

(11) Propune Biroului Permanent al Consiliului jude?ean retragerea sprijinului politic pentru primar, viceprimar ?i consilierii locali ai PSD ?i respectiv confirmarea consilierilor suplean?i

(12) Organizeaz? ?i coordoneaz? campaniile electorale.

 

Articolul 29

(1) Biroul organiza?iei comunale sau or??ene?ti se întrune?te lunar, la convocarea pre?edintelui, din ini?iativa sa sau a cel pu?in 1/3 din num?rul membrilor s?i. 

(2) La ?edin?ele biroului particip?, f?r? drept de vot, primarul, viceprimarii ?i consilierii locali ?i jude?eni, membri ai organiza?iei, în cazul în care nu fac parte din birou.

 

Articolul 30

(1)La nivelul municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucure?ti, organul de conducere între dou? conferin?e este Consiliul organiza?iei respective. Pre?edintele Consiliului este ales prin vot secret de c?tre Conferin??;

(2) Consiliul municipal este ales pe o perioad? de doi ani ?i este alc?tuit din 35 - 97 membri.

(3) Consiliul organiza?iei de sector al municipiului Bucure?ti se alege pe o perioad? de 2 ani ?i este alc?tuit din 85 – 145 membri.

Articolul 31

Consiliul organiza?iei municipale sau de sector al municipiului Bucure?ti are urm?toarele atribu?ii principale:

(1) alege ?i revoc? vicepre?edin?ii, secretarul, trezorierul ?i ceilal?i membri ai Comitetului Executiv ai consiliului respectiv.

(2) îndrum?, conduce ?i organizeaz? activitatea partidului în municipiu sau în sector, în intervalul dintre Conferin?e;

(3) adopt? m?suri pentru aplicarea hot?rârilor Conferin?ei municipale sau de sector ?i ale organelor ierarhic superioare ale Partidului Social Democrat; aprob? programul de activitate trimestrial;

(4) organizeaz? cercuri de studii ?i dezbateri privind principalele domenii ale activit??ii; ini?iaz? diferite forme de activit??i pentru popularizarea pozi?iilor PSD în probleme de interes general sau local; organizeaz?, din proprie ini?iativ? sau la solicitarea organelor de partid ierarhic superioare, sondaje de opinie, prelucreaz? rezultatele acestora ?i le transmite operativ organelor de conducere ale partidului competente s? ia decizii;

(5) propune candida?ii partidului pentru func?iile de primar, viceprimar, consilieri municipali ?i ai sectoarelor municipiului Bucure?ti;

(6) propune Comitetului Executiv al Consiliului organiza?iei jude?ene sau al Consiliului organiza?iei municipiului Bucure?ti, persoane care s? fie înscrise în listele de candida?i pentru Consiliul Na?ional al PSD ?i pentru alegerile parlamentare.

(7) Hot?r??te retragerea sprijinului politic pentru func?iile de primar, viceprimar, consilieri municipali ?i ai sectoarelor municipiului Bucure?ti sub rezerva valid?rii hot?rârii dup? caz, de c?tre Consiliul Jude?ean sau Consiliul municipiului Bucure?ti;

(8) Decide asupra contesta?iilor împotriva hot?rârilor Comitetului executiv al Consiliului municipal sau de sector al municipiului Bucure?ti, de primire în partid;

(9) Solu?ioneaz? contesta?ia formulat? împotriva hot?rârii Comitetului Executiv al Consiliului municipal sau de sector al municipiului Bucure?ti, de sanc?ionare a membrilor de partid potrivit art. 12, pct. (2), (5) ?i (6).

 

Articolul 32

(1) Consiliul organiza?iei municipale sau de sector al municipiului Bucure?ti se întrune?te trimestrial ?i de câte ori este nevoie, convocat de Comitetul Executiv al organiza?iei respective, din ini?iativ? proprie sau la solicitarea a cel pu?in 1/3 din num?rul membrilor s?i.

(2) La ?edin?e pot participa, f?r? drept de vot, deputa?ii, senatorii, europarlamentarii, primarul, viceprimarii, consilierii municipali sau de sector ?i consilierii jude?eni – membri ai organiza?iei, în cazul în care nu fac parte din consiliu.

 

Articolul 33

(1) Comitetul Executiv al Consiliului organiza?iei municipale este compus din: pre?edinte, 3 - 7 vicepre?edin?i, secretar, trezorier ?i 9 - 25 membri.

(2) Comitetul Executiv al Consiliului organiza?iei de sector al municipiului Bucure?ti este compus din pre?edinte, 5 – 12 vicepre?edin?i, secretar executiv, 3 – 5 secretari, trezorier ?i 17 – 35 membri. 

(3) Pre?edintele organiza?iei municipale este ?i pre?edintele Consiliului municipal ?i al Comitetului Executiv al acestuia. Pre?edintele organiza?iei municipale sau de sector din municipiul Bucure?ti coordoneaz? ?i r?spunde de activitatea organiza?iei, conduce Consiliul ?i Comitetul Executiv al acestuia în temeiul hot?rârilor Conferin?ei organiza?iei municipale, a hot?rârilor Consiliului municipal ?i a Comitetului Executiv al acestuia, reprezint? organiza?ia municipal? sau de sector din municipiul Bucure?ti, pe plan local ?i jude?ean, respectiv municipiul Bucure?ti.

(4) Vicepre?edin?ii elaboreaz? ?i sus?in programe politice în domeniile: economic, social, cultural, tineret, femei ?i îndeplinesc ?i alte atribu?ii stabilite de Comitetul Executiv. Secretarul, respectiv secretarul executiv de la sectorul municipiului Bucure?ti coordoneaz? activitatea organizatoric?.

(5) Comitetul Executiv al Consiliului organiza?iei municipale sau de sector se întrune?te lunar ?i de câte ori este nevoie, convocat de pre?edinte, la ini?iativa sa sau a cel pu?in 1/3 din num?rul membrilor Comitetului Executiv.

(6) La ?edin?a Comitetului Executiv al Consiliului organiza?iei municipale pot participa, f?r? drept de vot, deputa?ii, senatorii, europarlamentarii, primarul, viceprimarii, consilierii municipali sau de sector, membri ai organiza?iei, în cazul în care nu fac parte din Comitetul Executiv.

 

Articolul 34

Comitetul Executiv al Consiliului organiza?iei municipale sau de sector are urm?toarele atribu?ii:

(1) coordoneaz? activitatea curent? a organiza?iei municipale sau, dup? caz, a sectorului, între ?edin?ele Consiliului organiza?iei municipale sau de sector al municipiului Bucure?ti;

(2) elaboreaz? programe ?i proiecte de hot?râri pe care le supune aprob?rii Consiliului. Hot?rârile se comunic? ?i se execut? prin Birourile organiza?iilor locale;

(3) urm?re?te aducerea la îndeplinire a programelor ?i hot?rârilor proprii, a celor adoptate de Consiliul organiza?iei municipale sau de sector ?i de c?tre organele ierarhic superioare;

(4) organizeaz?, de regul? lunar, întâlniri de lucru cu pre?edin?ii ?i secretarii organiza?iilor locale ?i analizeaz? modul de îndeplinire a hot?rârilor adoptate;

(5) asigur? leg?tura permanent? cu Comitetul Executiv al Consiliului jude?ean sau al municipiului Bucure?ti al Partidului Social Democrat;

(6) organizeaz? rela?iile cu publicul, acord? asisten?? pe diferite probleme cet??ene?ti;

(7) centralizeaz? cotiza?iile ?i urm?re?te modul de încasare a lor la nivelul organiza?iilor locale; gestioneaz? fondurile ob?inute ?i se preocup? de atragerea altor mijloace de sus?inere financiar? pentru activitatea partidului, în conformitate cu prevederile legale; gestioneaz? patrimoniul organiza?iei respective;

(8) hot?r??te primirea în partid;

(9) ?ine eviden?a membrilor de partid ai organiza?iei municipale sau de sector, p?streaz? fi?ele de primire în partid ?i transmite organiza?iei jude?ene sau a municipiului Bucure?ti datele necesare cu privire la eviden?a de partid.

(10) administreaz? patrimoniul de?inut de organiza?ia municipal? sau de sector ?i r?spunde de acesta;

(11) analizeaz? periodic activitatea reprezentan?ilor partidului în organele administra?iei publice locale ?i ia pozi?ie asupra deciziilor autorit??ilor administrative.

(12) Hot?r??te aplicarea sanc?iunilor disciplinare prev?zute la art. 12, pct. (2), (5) ?i (6); 

(13) Organizeaz? ?i coordoneaz? activitatea în campaniile electorale desf??urate în localitatea respectiv? pentru alegerile locale, parlamentare, europarlamentare ?i preziden?iale. 

 

Sec?iunea a 4-a

Organiza?iile jude?ene ?i a municipiului Bucure?ti

 

Articolul 35

(1) Organiza?iile PSD cuprinse pe teritoriul unui jude? constituie organiza?ia jude?ean?, cu sediul în municipiul - re?edin?? de jude?.

(2) Organiza?iile sectoarelor municipiului Bucure?ti constituie Organiza?ia municipiului Bucure?ti a PSD.

Articolul 36

(1) Organiza?iile jude?ene ?i cea a municipiului Bucure?ti ale PSD organizeaz? ?i coordoneaz? activitatea de realizare, pe plan jude?ean, respectiv a municipiului Bucure?ti, a obiectivelor cuprinse în Programul Politic al partidului ?i în hot?rârile organelor de conducere na?ionale ale PSD.

(2) Organiza?iile jude?ene ?i cea a municipiului Bucure?ti ale PSD iau pozi?ie, pe baza studiilor ?i analizelor proprii, asupra problemelor ce formeaz? obiectivul unor ini?iative ?i decizii ale autorit??ilor administra?iei publice jude?ene sau a municipiului Bucure?ti.

(3) Organiza?iile jude?ene ?i a municipiului Bucure?ti ale PSD organizeaz? ?i conduc confrunt?rile electorale ?i activitatea de propagand? a partidului în jude?e ?i, respectiv, în municipiul Bucure?ti.

(4) Organiza?iile jude?ene ?i cea a municipiului Bucure?ti ale PSD dezvolt? contacte ?i raporturi de colaborare, pe baza unor convergen?e de interese, cu organiza?iile jude?ene ?i ale municipiului Bucure?ti ale altor partide.

 

Articolul 37

(1) Conferin?a organiza?iei jude?ene sau a municipiului Bucure?ti este organul de conducere al organiza?iei respective.

(2) Conferin?a pentru alegeri a organiza?iei jude?ene ?i cea a municipiului Bucure?ti au loc din 4 în 4 ani.

(3) Consiliul jude?ean sau al municipiului Bucure?ti poate convoca Conferin?a extraordinar? a organiza?iei la propunerea Comitetului Executiv sau a cel pu?in 1/3 din num?rul membrilor s?i.

(4) Conferin?a organiza?iei jude?ene se constituie din delega?i ale?i, prin vot secret, de organiza?iile teritoriale componente – comune, ora?e, municipii iar cea a organiza?iei

municipiului Bucure?ti din delega?i ale?i de conferin?ele organiza?iilor sectoarelor acestuia, pe baza normei de reprezentare stabilite de Consiliul organiza?iei jude?ene sau, dup? caz, al municipiului Bucure?ti. Norma de reprezentare se va stabili în func?ie de num?rul membrilor de partid, de activitatea politic? ?i de rezultatele ob?inute în alegeri de c?tre fiecare organiza?ie de partid teritorial? - comunal?, or??eneasc?, municipal? sau de sector.

(5) Conferin?a extraordinar? a organiza?iei jude?ene sau a organiza?iei municipiului Bucure?ti se organizeaz? în urm?toarele situa?ii: pentru revocarea pre?edintelui organiza?iei jude?ene sau a municipiului Bucure?ti ?i alegerea unui nou pre?edinte; pentru revocarea ?i/ sau completarea Consiliului jude?ean sau al municipiului Bucure?ti; a Comisiei jude?ene (respectiv a municipiului Bucure?ti) de Arbitraj ?i Integritate Moral?; a Comisiei jude?ene (respectiv a municipiului Bucure?ti) de Control Financiar; pentru stabilirea delega?ilor ?i a candida?ilor la Congresul extraordinar al PSD; pentru exprimarea punctelor de vedere ale organiza?iei jude?ene, respectiv a municipiului Bucure?ti în probleme importante de natur? politic?, economic? sau social?.

(6) Conferin?a extraordinar? a organiza?iei jude?ene se constituie din: membrii Consiliului jude?ean, membrii Comisiei Jude?ene de Arbitraj ?i Integritate Moral?, membrii Comisiei Jude?ene de Control Financiar, pre?edin?ii organiza?iilor teritoriale, senatorii, deputa?ii ?i europarlamentarii, primarii, viceprimarii ?i consilierii jude?eni ai PSD, al?i membri de partid din conducerea autorit??ilor administra?iei publice sau ai organiza?iilor de tineret ?i de femei. Conferin?a extraordinar? a Organiza?iei municipiului Bucure?ti se constituie din membrii Consiliului Municipal, membrii Comisiei Municipale de Arbitraj ?i Integritate Moral?, membrii Comisiei Municipale de Control Financiar, membrii comitetelor executive ale sectoarelor, senatorii, deputa?ii ?i europarlamentarii, primarul, viceprimarii, consilierii municipali ?i de sector, al?i membri de partid ai organiza?iilor de tineret ?i femei sau din conducerea autorit??ilor administra?iei publice.

(7) Norma de reprezentare la conferin?ele extraordinare este stabilit? dup? caz de Consiliul organiza?iei jude?ene ?i cel al municipiului Bucure?ti.

 

Articolul 38

Conferin?a organiza?iei jude?ene sau a municipiului Bucure?ti are urm?toarele atribu?ii principale:

(1) analizeaz? ?i hot?r??te asupra activit??ii desf??urate de Consiliul organiza?iei jude?ene sau a municipiului Bucure?ti de la conferin?a precedent? ?i aprob? programul pentru activitatea viitoare;

(2) adopt? hot?râri pentru realizarea Programului Politic al PSD;

(3) alege ?i revoc? pre?edintele organiza?iei jude?ene sau a organiza?iei municipiului Bucure?ti, precum ?i membrii consiliului respectiv, potrivit num?rului stabilit de Comitetul Executiv Na?ional al PSD;

(4) alege, prin vot secret, Comisia de Arbitraj ?i Integritate Moral? ?i Comisia de Control Financiar.

(5) dezbate raportul Comisiei de Arbitraj ?i Integritate Moral? ?i raportul Comisiei de Control Financiar;

(6) alege, prin vot secret, delega?ii la Congres pe baza criteriilor aprobate potrivit normei de reprezentare stabilite de Comitetul Executiv Na?ional;

(7) desemneaz? prin vot candida?ii pentru organele centrale ale partidului.

 

Articolul 39

(1) Consiliul organiza?iei jude?ene ?i consiliul organiza?iei municipiului Bucure?ti sunt alese o dat? la 4 ani ?i sunt alc?tuite din:

a. 85 - 181 membri, la jude?e;

b. 115 - 215 membri, la municipiul Bucure?ti.

(2) Pre?edintele organiza?iei jude?ene sau a municipiului Bucure?ti este ales pentru un mandat de 4 ani ?i are urm?toarele atribu?ii:

 1. este ?i pre?edintele Consiliului ?i al Comitetului Executiv corespunz?tor ;
 2.  conduce ?i r?spunde de activitatea organiza?iei, conduce Consiliul ?i Comitetul Executiv în temeiul prevederilor statutului.
 3. aduce la îndeplinire programul politic ?i hot?rârile organelor de partid ierarhic superioare prin Consiliul ?i Comitetul Executiv.
 4. reprezint? organiza?ia în cadrul organelor de partid ierarhic superioare precum ?i în plan teritorial în rela?iile cu autorit??ile publice, alte partide ?i societatea civil?.
 5. este membru al Comitetului Politic Na?ional.

(3) Consiliul organiza?iei jude?ene ?i al organiza?iei municipiului Bucure?ti se întrunesc anual ?i de câte ori este nevoie, convocat de Comitetului Executiv din ini?iativ? proprie sau la solicitarea a cel pu?in 1/3 din num?rul membrilor acestuia.

 (4) În cadrul Consiliului organiza?iilor jude?ene ?i celui al municipiului Bucure?ti se pot organiza direc?ii pe domenii de activitate, conduse de vicepre?edin?i, în care sunt cuprin?i membrii acestora, precum ?i speciali?ti din domeniile respective, membri ai partidului ?i simpatizan?i, corespunz?tor departamentelor din cadrul Consiliului Na?ional.

 

Articolul 40

Consiliul organiza?iei jude?ene ?i Consiliul organiza?iei municipiului Bucure?ti au urm?toarele atribu?ii:

(1) alege ?i revoc? prin vot secret vicepre?edin?ii, secretarul executiv, trezorierul ?i ceilal?i membri ai Comitetului Executiv al Consiliului respectiv.

(2) conduce, organizeaz? ?i îndrumeaz? activitatea de partid la nivelul jude?ului, respectiv al municipiului Bucure?ti în intervalul dintre conferin?e;

(3) adopt? m?suri pentru aplicarea hot?rârilor stabilite de conferin?ele jude?ene sau a municipiului Bucure?ti ?i de organele centrale ale partidului;

(4) solu?ioneaz? contesta?iile împotriva hot?rârilor luate de adun?rile generale sau de conferin?ele organiza?iilor teritoriale, precum ?i de birourile acestora, care încalc? prevederile Statutului P.S.D.;

(5) organizeaz? alegerile preliminare pentru identificarea candida?ilor proprii la alegerile parlamentare respectiv senatori, deputa?i, europarlamentari ?i pentru alegerile locale – primari, consilieri locali ?i jude?eni - potrivit hot?rârii ?i procedurii adoptate de organele centrale;

(6) propune spre validare Comitetului Politic Na?ional candidaturi pentru alegerile parlamentare, europarlamentare ?i valideaz? candida?ii pentru Consiliul Jude?ean administrativ sau pentru Consiliul General al municipiului Bucure?ti;

(7) coordoneaz? politic sau analizeaz? dup? caz, activitatea reprezentan?ilor Partidului Social Democrat în Consiliul Jude?ean administrativ sau în Consiliul General al municipiului Bucure?ti ?i în serviciile deconcentrate; Ia act de rapoartele prezentate de mini?tri, senatori, deputa?i, europarlamentari sau de reprezentan?i în autorit??ile publice jude?ene, respectiv ale municipiului Bucure?ti, sau în serviciile deconcentrate, membri ai organiza?iilor respective.

(8) Retrage sprijinul politic pentru senatori, deputa?i, consilieri jude?eni, primari, consilieri locali, precum ?i pentru persoanele recomandate în func?ii publice numite în administra?ia public? central? ?i local?.

 (9) organizeaz? sondaje de opinie, din proprie ini?iativ? sau la cererea Comitetului Politic Na?ional; prelucreaz? rezultatele acestora ?i le transmite operativ organelor competente s? ia decizii ori care au solicitat efectuarea sondajului;

(10) sprijin? apari?ia ?i difuzarea presei locale ?i centrale de partid;

(11) aprob? bugetul de venituri ?i cheltuieli ?i execu?ia bugetar?.

(12) audiaz? rapoartele de activitate prezentate de membrii de partid, care au ob?inut func?ii politice, eligibile sau administrative cu sus?inere politic? ?i hot?r??te în func?ie de rezultatele ob?inute.

 

Articolul 41

(1) Comitetul Executiv al Consiliului organiza?iei jude?ene ?i cel al municipiului Bucure?ti sunt alc?tuite din:

a)   pre?edinte, 5 - 15 vicepre?edin?i, secretar executiv, trezorier ?i 17 - 45 membri, la jude?e;

b)  pre?edinte; 7 - 15 vicepre?edin?i, pre?edin?ii organiza?iilor de sector, secretar executiv, trezorier ?i 25 - 75 membri, la municipiul Bucure?ti.

 

(2) Vicepre?edin?ii coordoneaz? direc?iile ?i elaboreaz? programe în domeniile: politic, economic, social, administra?ia public? local?, rela?iile cu sindicatele, ONG ?i societatea civil?, cultural, integrare european?, tineret ?i femei; îndeplinesc ?i alte atribu?ii date de Comitetul Executiv.

Direc?iile se organizeaz? în func?ie de departamentele constituite la nivelul Consiliului Na?ional; Secretarul executiv coordoneaz? activitatea organizatoric?.

(3) Pre?edintele poate desemna un vicepre?edinte care s? fie înlocuitorul s?u. Comitetul Executiv al Consiliului organiza?iei jude?ene sau, dup? caz, Comitetul Executiv al Organiza?iei municipiului Bucure?ti poate desemna 5 - 7 secretari, care r?spund de problemele legate de organizarea ?i func?ionarea organiza?iei respective; Secretarul executiv ?i secretarii desemna?i alc?tuiesc Secretariatul Executiv al Consiliului jude?ean, respectiv al Consiliului organiza?iei municipiului Bucure?ti.

(4) Comitetul Executiv se întrune?te o dat? pe trimestru ?i de câte ori este nevoie la convocarea pre?edintelui, din ini?iativa sa, sau a cel pu?in 1/3 din num?rul membrilor s?i;

(5) La ?edin?ele Comitetului Executiv pot participa, f?r? drept de vot, deputa?ii ?i senatorii, europarlamentarii, pre?edintele, vicepre?edin?ii ?i consilierii jude?eni sau ai municipiului Bucure?ti, membri ai organiza?iei, care nu fac parte din Comitetul Executiv.

 

Articolul 42

Comitetul Executiv al Consiliului organiza?iei jude?ene ?i cel al municipiului Bucure?ti auurm?toarele atribu?ii principale:

(1) coordoneaz? activitatea organiza?iei jude?ene sau a organiza?iei municipiului Bucure?ti între ?edin?ele Consiliului;

(2) elaboreaz? programe ?i proiecte de hot?râri, pe care le supune aprob?rii Consiliului;

(3) stabile?te, dup? caz, num?rul membrilor birourilor organiza?iilor comunale sau or??ene?ti, num?rul membrilor consiliilor organiza?iilor municipale sau de sector ale municipiului Bucure?ti în func?ie de num?rul membrilor de partid, de activitatea politic? ?i de rezultatele ob?inute în alegeri;

(4) exercit? controlul asupra modului în care organiza?iile comunale, or??ene?ti ?i municipale, respectiv de sector din municipiul Bucure?ti, aduc la îndeplinire hot?rârile ?i sarcinile ce le revin;

(5) asigur? informarea operativ? a organiza?iilor teritoriale-comunale, or??ene?ti, municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucure?ti;

(6) asigur? leg?tura permanent? cu Comitetul Executiv Na?ional, precum ?i îndeplinirea hot?rârilor stabilite de organele centrale ale partidului;

(7) administreaz? patrimoniul de?inut de organiza?ie;

(8) aprob? statul de func?ii pentru personalul propriu salarizat ?i, dup? caz, al organiza?iilor teritoriale;

(9) asigur? leg?tura cu organiza?iile teritoriale ale altor partide sau forma?iuni politice, cu sindicatele ?i patronatele, precum ?i cu alte asocia?ii;

(10) Desemneaz? candidaturile pentru func?iile de pre?edinte ?i vicepre?edinte al Consiliului jude?ean administrativ, primar general ?i viceprimar al municipiului Bucure?ti precum ?i pentru primari ai municipiilor re?edin?? de jude? ?i le supune spre validare Comitetului Executiv Na?ional;

 (11) p?streaz? fi?ele de primire în partid ?i ?ine eviden?a membrilor organiza?iilor jude?ene ?i, respectiv, a municipiului Bucure?ti, în baza de date electronic?, nominal ?i numeric, pe organiza?ii locale ?i teritoriale;

(12) transmite la Consiliul Na?ional sistemul de evidenta, management ?i analiz? a organiza?iilor, membrilor ?i resurselor umane.

(13) Decide asupra contesta?ilor împotriva hot?rârilor birourilor organiza?iilor comunale ?i or??ene?ti ale PSD de primire în partid.

(14) Confirm? hot?rârile birourilor organiza?iilor comunale ?i or??ene?ti ale PSD de sanc?ionare disciplinar? potrivit art.12, pct.(2), (5) ?i (6).

(15) Definitiveaz? listele candida?ilor la alegerile locale, pe baza candidaturilor propuse de birourile organiza?iilor comunale, or??ene?ti ?i municipale sau de sector al municipiului Bucure?ti.

 

Articolul 43

(1) La nivelul consiliilor organiza?iilor jude?ene ?i al municipiului Bucure?ti se instituie Biroul Permanent jude?ean.

(2) Biroul Permanent asigur? coordonarea curent? a activit??ii de partid între ?edin?ele Comitetului Executiv al Consiliului organiza?iei jude?ene ?i al municipiului Bucure?ti; preg?te?te documentele pentru întrunirile Comitetului Executiv ?i aduce la îndeplinire hot?rârile acestuia.

(3) Biroul Permanent, la nivelul jude?elor, este alc?tuit din: pre?edinte, vicepre?edin?i, secretar executiv, trezorier, pre?edintele, sau dup? caz, pre?edintele ?i vicepre?edin?ii Consiliului jude?ean administrativ, pre?edintele organiza?iei jude?ene de tineret ?i pre?edintele organiza?iei jude?ene de femei, primarul municipiului re?edin?? de jude?.

(4) Biroul Permanent, la nivelul municipiului Bucure?ti, este alc?tuit din: pre?edinte, vicepre?edin?i, pre?edin?ii consiliilor organiza?iilor de sectoare, secretar executiv, trezorier, primar general al Capitalei, liderul grupului consilierilor din Consiliul General al municipiului Bucure?ti, pre?edintele organiza?iei municipale de tineret ?i pre?edintele organiza?iei municipale de femei;

(5) Biroul Permanent se întrune?te de dou? ori pe lun? ?i de câte ori este nevoie.

 

Articolul 44

Comisia de Arbitraj ?i Integritate Moral? este organul de jurisdic?ie al organiza?iei jude?ene, respectiv a municipiului Bucure?ti, cu urm?toarele atribu?ii:

(1) cerceteaz? ?i se pronun?? asupra reclama?ilor ?i sesiz?rilor primite împotriva membrilor organiza?iei;

(2) cerceteaz? ?i se pronun?? asupra diferendelor dintre membrii partidului;

(3) cerceteaz? ?i se pronun?? asupra diferendelor dintre membrii partidului ?i conducerile executive ale organiza?iilor partidului din jude? sau din municipiul Bucure?ti;

(4) cerceteaz? conflictele între organele executive ale partidului din jude? sau din municipiul Bucure?ti, dup? caz;

(5) solu?ioneaz? contesta?iile formulate împotriva hot?rârilor pronun?ate de Comitetul Executiv;

(6) solu?ioneaz? contesta?iile împotriva hot?rârilor de sanc?ionare disciplinar? a membrilor de partid, aplicate potrivit prevederilor art.13 din Statut.

(7) În func?ie de gravitatea faptelor s?vâr?ite de un membru al PSD, indiferent de func?ie, propune organelor competente potrivit Statutului, s? aplice sanc?iunile prev?zute de art. 12.

 

Articolul 45

(1) Comisia de Arbitraj ?i Integritate Moral? Jude?ean? sau a municipiului Bucure?ti este compus? din: pre?edinte, vicepre?edinte, secretar ?i 4-10 membri, ale?i pentru un mandat de 4 ani. Comisia î?i alege pre?edintele, vicepre?edintele ?i secretarul.

(2) Comisia de Arbitraj ?i Integritate Moral? Jude?ean? sau a municipiului Bucure?ti î?i desf??oar? activitatea pe baza unui Regulament aprobat de Comitetul Executiv Na?ional.

(3) Comisia de Arbitraj ?i Integritate Moral? Jude?ean? sau a municipiului Bucure?ti prezint? rapoarte de activitate Conferin?ei organiza?iei jude?ene sau a municipiului Bucure?ti ale PSD. Hot?rârile Comisiei de Arbitraj ?i Integritate Moral? Jude?ean? sau a municipiului Bucure?ti pot fi atacate la Conferin?ele organiza?iilor jude?ene sau a municipiului Bucure?ti ale PSD, la Comisia Na?ional? de Arbitraj ?i Integritate Moral?, la Consiliul Na?ional sau la Congresul PSD.

(4) Persoanele alese în Comisia de Arbitraj ?i Integritate Moral? nu pot face parte din Consiliul organiza?iei jude?ene sau al municipiului Bucure?ti ?i nici din Comisia Jude?ean? de Control Financiar ?i respectiv, din cea a municipiului Bucure?ti.

 

Articolul 46

(1) Comisia de Control Financiar de la jude?e, respectiv municipiul Bucure?ti verific? activitatea financiar - contabil? ?i de gestionare a bunurilor efectuate de c?tre Consiliul organiza?iei jude?ene sau al municipiului Bucure?ti ?i, dup? caz, a Birourilor organiza?iilor teritoriale.

(2) Comisia Jude?ean? de Control Financiar sau a municipiului Bucure?ti este compus? din: pre?edinte, vicepre?edinte, secretar ?i 4 - 10 membri ale?i pentru un mandat de 4 ani.

Aceasta î?i alege pre?edintele, vicepre?edintele ?i secretarul.

(3) Comisia de Control Financiar func?ioneaz? pe baza regulamentului aprobat de Comitetul Executiv Na?ional.

(4) Comisia prezint? în Conferin?ele jude?ene sau a municipiului Bucure?ti rapoarte de activitate ?i inform?ri organelor executive.

(5) Persoanele alese în Comisia de Control Financiar nu pot face parte din Consiliul organiza?iei jude?ene sau al municipiului Bucure?ti ?i nici din Comisia de Arbitraj ?i Integritate Moral?.

 

Articolul 47

(1) Pentru asigurarea surselor de finan?are necesare realiz?rii activit??ii partidului, se constituie la nivelul organiza?iilor jude?ene ?i a municipiului Bucure?ti Comitetul Financiar, alc?tuit din 5 - 7 membri, desemna?i de Comitetul Executiv al Consiliului organiza?iei jude?ene sau al municipiului Bucure?ti.

(2) Activitatea Comitetului Financiar se desf??oar? pe baz? de regulament aprobat de Comitetul Executiv Na?ional ?i este coordonat? de trezorier.

 

 

C A P I T O L U L  IV

STRUCTURA ORGANELOR NA?IONALE

DE CONDUCERE ALE P.S.D.

 

Sec?iunea 1

Congresul Partidului Social Democrat

 

Articolul 48

(1) Forul suprem de conducere al Partidului Social Democrat este Congresul.

(2) Congresul PSD se convoac? o dat? la 4 ani.

(3) Congresul PSD este compus din delega?i ale?i, prin vot secret, de c?tre Conferin?ele jude?ene ?i a municipiului Bucure?ti, potrivit normei de reprezentare stabilite de Comitetul Executiv Na?ional.

Norma de reprezentare se stabile?te în func?ie de num?rul membrilor de partid, de activitatea politic? ?i de rezultatele ob?inute la alegeri de c?tre fiecare organiza?ie de partid – comunal?, or??eneasc?, municipal? sau jude?ean?.

(4) Data ?i locul desf??ur?rii Congresului se stabilesc de c?tre Consiliul Na?ional al PSD.

(5) Pentru desf??urarea statutar? a Congresului, este necesar? prezen?a a cel pu?in 2/3 din num?rul delega?ilor cu drept de vot. În cazul în care acest cvorum nu este întrunit, se stabile?te o nou? dat?, la care Congresul se va desf??ura cu num?rul de delega?i prezen?i.

 

Articolul 49

Congresul extraordinar poate fi convocat de c?tre Consiliul Na?ional în una din urm?toarele situa?ii:

(1) în cazul alegerilor parlamentare, europarlamentare sau preziden?iale, la termen sau anticipate;

(2) în situa?ii deosebite sau pentru modificarea Statutului sau a Programului politic al partidului, la ini?iativa Consiliului Na?ional, a Comitetului Executiv Na?ional, a grupurilor parlamentare din cele dou? Camere sau a cel pu?in 16 Consilii jude?ene ale organiza?iilor PSD;

Congresul extraordinar al PSD este compus din membrii Consiliului Na?ional al PSD ?i delega?i ale?i de c?tre conferin?ele extraordinare ale organiza?iilor jude?ene ?i a municipiului Bucure?ti, pe baza normei de reprezentare stabilite de Comitetul Executiv Na?ional.

Articolul 50

(1) Pentru organizarea Congresului PSD ?i desf??urarea lucr?rilor lui, Consiliul Na?ional nume?te Comisia de preg?tire.

(2) Comisia elaboreaz? documentele ?i programul de desf??urare a lucr?rilor Congresului ?i le supune aprob?rii Consiliului Na?ional al PSD; documentele aprobate se trimit spre dezbatere organiza?iilor jude?ene ?i a municipiului Bucure?ti.

 

Articolul 51

(1) La lucr?rile Congresului PSD pot participa, ca invita?i, personalit??i proeminente ale vie?ii politice, economice, academice, universitare, ?tiin?ifice, culturale, juridice, artistice, sportive ?i din alte domenii; pot fi invita?i s? participe reprezentan?i ai Interna?ionaleiSocialiste, ai Partidului Sociali?tilor Europeni, ai partidelor social democrate sau socialiste, precum ?i ai altor partide democratice din ?ar? ?i din str?in?tate.

(2) Lista invita?ilor este stabilit? de Biroul Permanent Na?ional având în vedere ?i propunerile formulate de c?tre organiza?iile jude?ene ?i a municipiului Bucure?ti. Invita?ii audiaz? lucr?rile, pot lua cuvântul, dar nu pot vota.

 

Articolul 52

Congresul PSD are urm?toarele atribu?ii:

(1) adopt? sau modific?, prin hot?râre, Statutul PSD, cu votul a cel pu?in 2/3 din num?rul delega?ilor prezen?i;

(2) adopt? sau modific? Programul politic al partidului;

(3) stabile?te orient?rile, strategia ?i tactica partidului pentru perioada dintre dou? congrese;

(4) alege, prin vot secret, pre?edintele partidului, vicepre?edin?ii, secretarul general, ceilal?i membri ai Consiliului Na?ional, Comisia Na?ional? de Arbitraj ?i Integritate Moral? ?i Comisia Na?ional? de Control Financiar;

(5) desemneaz? candidatul PSD la func?ia de Pre?edinte al României ?i primul - ministru în situa?ia câ?tig?rii alegerilor;

(6) hot?r??te asupra activit??ii desf??urate de pre?edinte, vicepre?edin?i, secretar general ?i de Consiliul Na?ional;

(7) hot?r??te asupra activit??ii desf??urate de Comisia Na?ional? de Arbitraj ?i Integritate Moral? ?i de Comisia Na?ional? de Control Financiar;

(8) solu?ioneaz? contesta?iile împotriva hot?rârilor luate de Consiliul Na?ional sau de Comitetul Executiv Na?ional, de Comisia Na?ional? de Arbitraj ?i Integritate Moral? ?i de Comisia Na?ional? de Control Financiar;

(9) hot?r??te, la cererea celor interesa?i, asupra sanc?iunii de excludere din partid;

(10) hot?r??te dizolvarea partidului.

 

 

Sec?iunea a 2-a

Pre?edintele partidului

 

Articolul 53

(1) Pre?edintele partidului conduce activitatea general? a partidului, activitatea Comitetului Executiv Na?ional ?i Biroul Permanent Na?ional ?i r?spunde în fa?a Congresului de activitatea general? a Partidului Social Democrat.

(2) Pre?edintele partidului este ales prin vot secret de c?tre Congres pentru un mandat de 4 ani. Dac? dup? primul tur nici unul dintre candida?i nu a întrunit majoritatea voturilor delega?ilor la Congres, se organizeaz? turul doi între primii doi clasa?i. Va fi declarat pre?edinte al PSD candidatul care a ob?inut cel mai mare num?r de voturi.

(3) Pre?edintele partidului este ?i pre?edintele Comitetului Executiv Na?ional ?i al Biroului Permanent Na?ional.

(4) Pre?edintele partidului prezideaz? ?edin?ele Congresului ?i conduce activitatea acestuia.

(5) Pre?edintele reprezint? partidul în societatea româneasc?, în rela?iile cu autorit??ile publice centrale ?i locale, precum ?i cu alte partide sau organiza?ii din ?ar? sau str?in?tate.

 

 

Sec?iunea a 3-a

Pre?edintele de Onoare al PSD

 

 

Articolul 54

 1. (1)     La nivelul Partidului Social Democrat se instituie func?ia de Pre?edinte de Onoare.
 2. (2)     Desemnarea Pre?edintelui de Onoare al PSD se face de c?tre Congres, prin vot, pentru un mandat de regul? de patru ani, dintre personalit??ile recunoscute ale partidului.
 3. (3)     Propunerea pentru candidatul la func?ia de Pre?edinte de Onoare se face de c?tre pre?edintele PSD.
 4. (4)      Pre?edintele de Onoare al PSD particip? cu drept de vot la lucr?rile organelor na?ionale de conducere.

 

 

Sec?iunea a 4-a

Secretarul general

 

Articolul 55

(1) Secretarul general este ales, prin vot secret, de Congresul partidului.

(2) Secretarul general conduce serviciile func?ionale la nivel central ?i coordoneaz? activitatea curent? de partid la nivel central ?i în rela?ia cu organiza?iile jude?ene ?i a municipiului Bucure?ti.

(3) Secretarul general este coordonatorul Secretariatului Executiv al PSD format din 7 - 9 secretari executivi.

(4) Secretarii executivi sunt desemna?i de Comitetul Executiv Na?ional, la propunerea pre?edintelui dup? consultarea secretarului general.

 

 

Sec?iunea a 5-a

Vicepre?edin?ii

 

Articolul 56

(1) Congresul PSD alege prin vot secret un num?r de 13 - 15 vicepre?edin?i. Opt dintre vicepre?edin?i provin din câte o regiune de dezvoltare economic?, ceilal?i fiind ale?i pe domenii de activitate.

Buletinul de vot este unic.

(2) Domeniile de activitate pentru care candideaz?, cei ?apte vicepre?edin?i ?i pe care le vor coordona sunt: statul social ?i rela?ia cu sindicatele; economie, competitivitate ?i mediu de afaceri; politica extern? ?i rela?ia cu comunit??ile române?ti; reforma administra?iei ?i descentralizarea; statul de drept, justi?ie ?i drepturile cet??eanului; egalitate de ?anse; analiz? politic? ?i comunicare.

De asemenea, vicepre?edin?ii pot coordona politici ?i în alte domenii, precum: cultur?, ?tiin??, înv???mânt, modernizarea satului românesc ?i a agriculturii, s?n?tate, mediu, etc. ?i îndrum? activitatea organiza?iilor jude?ene.

(3) Vicepre?edin?ii îndeplinesc ?i alte atribu?ii încredin?ate de pre?edinte.

 

 

Sec?iunea a 6-a

Consiliul Na?ional

 

Articolul 57

Consiliul Na?ional al PSD este organul de conducere al partidului în intervalul dintre dou? congrese.

 

Articolul 58

(1) Consiliul Na?ional al PSD este ales pentru o perioad? de 4 ani.

(2) Consiliul Na?ional al PSD este alc?tuit din maximum 751 membri, ale?i dintre candida?ii desemna?i de Conferin?ele jude?ene ?i a municipiului Bucure?ti, sau propu?i de Congres.

(3) În Consiliul Na?ional vor fi propu?i candida?i potrivit normei stabilite de Comitetul Executiv Na?ional pentru fiecare organiza?ie, respectiv: pre?edin?ii organiza?iilor jude?ene, al municipiului Bucure?ti, ai sectoarelor municipiului, senatorii, deputa?ii ?i europarlamentarii PSD, pre?edin?ii organiza?iilor jude?ene de femei ?i tineret, pre?edin?ii ?i vicepre?edin?ii Consiliilor jude?ene administrative, primarii municipiilor re?edin?? de jude?, ai sectoarelor municipiului Bucure?ti, primari de ora?e ?i comune, al?i membri ai partidului.

 

Articolul 59

Consiliul Na?ional al PSD are urm?toarele atribu?ii:

(1) alege ?i revoc?, prin vot secret, pre?edintele Consiliului Na?ional ?i trezorierul, valideaz? componen?a Comitetului Executiv Na?ional ?i a Biroului Permanent Na?ional;

(2) asigur? realizarea hot?rârilor Congresului;

(3) hot?r??te încheierea alian?elor politice, precum ?i comasarea prin fuziune sau absorb?ie cu alte partide sau forma?iuni politice la propunerea Comitetului Executiv Na?ional;

(4) audiaz? rapoartele de activitate prezentate de membrii Biroului Permanent Na?ional, de pre?edintele Comisiei de Arbitraj ?i Integritate Moral?, de pre?edintele Comisiei Na?ionale de Control Financiar ?i de trezorier ?i hot?r??te în consecin?? pe baza mandatului dat de Congres, potrivit dispozi?iilor Statutului;

(5) r?spunde de organizarea campaniilor electorale preziden?iale, parlamentare, europarlamentare ?i locale;

(6) valideaz? activitatea pre?edintelui Consiliului Na?ional al PSD ?i a Comitetului Executiv Na?ional;

(7) analizeaz? activitatea grupurilor parlamentare, a organiza?iilor de femei ?i tineret, a Ligii Na?ionale a Primarilor ?i Consilierilor PSD;

(8) valideaz? hot?rârile Comitetului Executiv Na?ional privind Programul de guvernare ?i confirm? propunerile de membri ai Guvernului;

(9) solu?ioneaz? contesta?iile formulate împotriva hot?rârilor pronun?ate de Consiliile organiza?iilor jude?ene sau a organiza?iei municipiului Bucure?ti;

(10) solu?ioneaz? divergen?ele ivite între Consiliile organiza?iilor jude?ene, respectiv al organiza?iei municipiului Bucure?ti ?i Comitetul Executiv Na?ional în leg?tur? cu desemnarea candida?ilor pentru alegeri legislative, în situa?ia în care acestea persist?;

 (11) aprob? bugetul anual de venituri ?i cheltuieli al partidului, hot?r??te asupra execu?iei acestuia;

(12) îndepline?te orice alte atribu?ii care decurg din prezentul Statut.

Articolul 60

(1) Consiliul Na?ional al PSD se întrune?te anual ?i de câte ori este nevoie.

(2) Consiliul Na?ional se convoac? în ?edin?e ordinare de Comitetul Executiv Na?ional, iar în ?edin?e extraordinare de acesta, precum ?i la solicitarea a cel pu?in 1/3 din num?rul membrilor s?i sau a cel pu?in 10 Consilii ale organiza?iilor jude?ene;

(3) Deputa?ii, senatorii ?i europarlamentarii care nu fac parte din Consiliul Na?ional  particip? la întrunirile acestuia f?r? drept de vot.

 

Articolul 61

(1) Pre?edintele Consiliului Na?ional al PSD conduce lucr?rile Consiliului Na?ional ?i se preocup?, împreun? cu Comitetul Executiv Na?ional, de preg?tirea lucr?rilor, precum ?i a documentelor ce se vor adopta;

(2) coordoneaz? activitatea forumurilor, ligilor, asocia?iilor, prev?zute în statut;

(3) urm?re?te respectarea hot?rârilor adoptate de Consiliul Na?ional;

(4) prime?te, prin delegare, atribu?ii din partea Pre?edintelui Partidului Social Democrat.

 

Articolul 62

(1) Trezorierul, ales ?i revocat de Consiliul Na?ional, organizeaz? ?i controleaz? activitatea financiar? a partidului ?i r?spunde direct fa?? de pre?edintele partidului;

(2) Trezorierul propune Biroului Permanent Na?ional norme privind încasarea cotiza?iei, acceptarea ?i primirea dona?ilor în conformitate cu Legea privind finan?area partidelor politice.

(3) Trezorierul conduce ?i controleaz? utilizarea resurselor financiare rezultate din cotiza?ii, dona?ii, aloca?ii bugetare, dobânzi ?i altele permise de lege.

(4) Trezorierul prezint? periodic inform?ri Biroului Permanent Na?ional ?i rapoarte Consiliului Na?ional, inclusiv cu privire la rezultatele verific?rilor efectuate de Curtea de Conturi.

 

Articolul 63

(1) În cadrul Consiliului Na?ional al PSD se organizeaz? departamente structurate pe domenii de activitate, în care sunt cuprin?i membri ai Consiliului Na?ional ?i speciali?ti din domeniile respective – membri ?i simpatizan?i PSD.

(2) Departamentele au în principal, 2 atribu?ii:

a) elaborarea de studii, strategii ?i programe ale PSD privind evolu?ia domeniilor respective.

b) monitorizarea ?i reac?ia rapid? la ac?iunile guvernamentale, respectiv ministeriale.

(3) Domeniile de activitate în care se organizeaz? departamente, precum ?i ?efii acestora, se stabilesc, la propunerea pre?edintelui , de c?tre Comitetul Executiv Na?ional.

?efii departamentelor sunt asimila?i din punct de vedere politic cu vicepre?edin?ii partidului.

(4) Coordonarea departamentelor de specialitate este exercitat? de c?tre un Birou Coordonator al Departamentelor, format din Pre?edintele Consiliului Na?ional, ?efii departamentelor ?i 3 secretari. Secretarii departamentelor provin câte unul din fiacare grup parlamentar din Senat ?i Camera Deputa?ilor, iar unul este din staful PSD, desemnat de secretarul general.

(5) În activitatea lor, ?efii departamentelor de specialitate vor putea fi ajuta?i de 1 – 3 vicepre?edin?i ?i 1 secretar.

(6) Activitatea departamentelor de specialitate se va desf??ura pe baza Regulamentului de organizare ?i func?ionare a Departamentelor, care va fi aprobat de Comitetul Executiv Na?ional.

 

Articolul 64

(1) Consiliul Na?ional poate hot?rî, la propunerea Biroului Permanent Na?ional, organizarea de forumuri, ligi, asocia?ii, cluburi ?i alte asemenea organisme pentru promovarea strategiilor din Programul Politic al PSD, în societatea româneasc? ?i în parteneriat cu sindicatele. Rela?ia partid - sindicate precum ?i modalit??ile concrete de colaborare vor fi stabilite de Biroul Permanent Na?ional.

(2) Activitatea forumurilor, ligilor, asocia?iilor, cluburilor etc. se organizeaz? conform prevederilor Regulamentelor de organizare ?i func?ionare proprii, aprobate de Comitetul Executiv Na?ional.

(3) În cadrul PSD func?ioneaz?: Forumul Na?ional al Muncitorilor; Forumul Na?ional al Agricultorilor; Forumul Na?ional al Ecologi?tilor; Forumul Na?ional al Oamenilor de ?tiin??, cultur? ?i art? ?i Liga Pensionarilor;

(4) În vederea elabor?rii de programe ?i strategii ale PSD în domeniile vie?ii de partid se pot constitui consilii consultative pe probleme de: analiz? politic?, imagine ?i rela?ii cu mass-media; organizare ?i resurse umane.

(5) Consiliul Consultativ pentru Problemele Minorit??ilor Na?ionale al PSD desf??oar? activit??i pentru identificarea problemelor specifice cu care se confrunt? minorit??ile na?ionale din România ?i elaboreaz? solu?ii ?i propuneri adecvate pentru rezolvarea lor.

(6) Activit??ile prev?zute la aliniatele (1) – (5) sunt coordonate de pre?edintele Consiliului Na?ional al PSD.

 

Sec?iunea a 7-a

Comitetul Executiv Na?ional

Articolul 65

(1) Comitetul Executiv Na?ional este format din Pre?edintele PSD,  Pre?edintele de Onoare al PSD, Secretarul general al PSD, vicepre?edin?ii PSD, Pre?edintele Consiliului Na?ional, pre?edin?ii organiza?iilor jude?ene, ai sectoarelor ?i al Organiza?iei municipiului Bucure?ti, pre?edintele Organiza?iei de femei ?i pre?edintele Organiza?iei de tineret. Comitetul Executiv Na?ional este validat de Consiliul Na?ional.

La lucr?rile Comitetului Executiv Na?ional particip? pre?edin?ii celor dou? Camere ale Parlamentului (dac? nu ocup? una din func?iile enun?ate mai sus), primul-ministru, liderii grupurilor parlamentare ?i ministerial ?i trezorierul.

(2) Comitetul Executiv Na?ional al PSD se întrune?te o dat? la dou? luni ?i ori de câte ori este nevoie.

(3) Comitetul Executiv Na?ional al PSD analizeaz?, dezbate ?i hot?r??te asupra problemelor fundamentale ale activit??ii partidului privind: programul, strategia electoral?, alian?ele politice ?i electorale; Programul de guvernare, structura ?i componen?a nominal? a Guvernului; Programul legislativ al Guvernului; comasarea prin absorb?ie sau fuziunea cu alte partide; în?elegerile de colaborare ale PSD cu patronatele ?i confedera?iile sindicale; strategia de selec?ie, preg?tire, formare ?i promovare a resurselor umane ale partidului; organizarea ?i desf??urarea alegerilor interne de partid.

Hot?rârile adoptate vor fi validate de c?tre Consiliul Na?ional.

(4) ?edin?ele Comitetului Executiv Na?ional sunt convocate de pre?edintele partidului din ini?iativa sa sau a cel pu?in 1/3 din num?rul membrilor Comitetului.

(5) ?edin?a Comitetului Executiv Na?ional este statutar? în prezen?a a 2/3 din num?rul membrilor acestuia ?i adopt? hot?râri cu votul majorit??ii membrilor prezen?i.

 

Articolul 66

Comitetul Executiv Na?ional are urm?toarele atribu?ii:

(1) coordoneaz? întreaga activitate a partidului între ?edin?ele Consiliului Na?ional;

(2) se pronun?? asupra propunerilor de dizolvare a Consiliilor sau a Biroului (Comitetului) organiza?iilor teritoriale (municipii, sectoarele municipiului Bucure?ti, ora?e ?i comune) pentru înc?lcarea grav? a prevederilor Statutului ?i stabile?te m?suri pentru organizarea de noi alegeri în localitatea respectiv?;

(3) informeaz? Consiliul Na?ional în leg?tur? cu activitatea desf??urat? între ?edin?ele acestuia;

(4) negociaz? alian?e politice, precum ?i comasarea prin fuziune sau absorb?ie cu alte partide politice sau forma?iuni politice ori alte forme de asociere;

(5) valideaz? alegerile preliminare de partid pentru desemnarea candida?ilor pentru senatori, deputa?i, europarlamentari ?i ale?i locali, dup? caz, pe baza Regulamentului aprobat;

(6) conduce operativ campaniile electorale ale PSD pentru alegerile preziden?iale, parlamentare, europarlamentare ?i locale, precum ?i participarea cet??enilor la referendumuri;

(7) ini?iaz? ?i realizeaz? rela?iile P.S.D. pe plan intern ?i interna?ional cu alte partide ?i organiza?ii politice sau apolitice, precum ?i cu sindicatele ?i patronatele;

(8) îndrum? ?i controleaz? activitatea Consiliilor organiza?iilor jude?ene ?i al municipiului Bucure?ti;

(9) înfiin?eaz? ?i coordoneaz? publica?iile centrale ale P.S.D.;

(10) confirm? listele de candida?i ai PSD pentru Senat, Camera Deputa?ilor ?i Parlamentul European, pentru fiecare circumscrip?ie electoral?;

(11) confirm? propunerile de candida?i pentru organele administra?iei publice locale în func?iile de pre?edin?i ?i vicepre?edin?i ai Consiliilor jude?ene administrative, de primari ai municipiilor ?i sectoarelor ?i de primar general al municipiului Bucure?ti;

(12) coordoneaz? activitatea tuturor organismelor înfiin?ate prin hot?râri ale Congresului sau ale Consiliului Na?ional, cu excep?ia Comisiei Na?ionale de Control Financiar ?i a Comisiei Na?ionale de Arbitraj ?i Integritate Moral?;

(13) coordoneaz? activitatea Organiza?iei de Tineret ?i a Organiza?iei de Femei;

(14) adopt? Regulamentele de organizare ?i func?ionare ale organismelor partidului;

(15) Aprob?, la propunerea Biroului Permanent Na?ional, Regulamentul privind des??urarea adun?rilor generale, a Conferin?elor ?i a Congresului, precum ?i modalit??ile concrete de desemnare a delega?ilor ?i de depunere a candidaturilor dup? caz pentru organele de conducere teritoriale, jude?ene, ale municipiului Bucure?ti ?i centrale.

(16) îndepline?te ?i alte atribu?ii prev?zute de Statut.

 

Articolul 67

Pentru organizarea activit??ii curente, Comitetul Executiv Na?ional desemneaz?, la propunerea pre?edintelui, dup? consultarea secretarului general, 7 - 9 secretari executivi care r?spund de problemele legate de organizarea ?i func?ionarea partidului.

 

 

Sec?iunea a 8-a

Biroul Permanent Na?ional

 

Articolul 68

(1) Biroul Permanent Na?ional este organismul operativ de analiz? ?i decizie a partidului;

(2) Biroul Permanent Na?ional are urm?toarea componen??: Pre?edintele PSD, Pre?edintele de Onoare al PSD , Secretarul general al PSD, 13 - 15 vicepre?edin?i ai PSD.

La lucr?rile Biroului Permanent Na?ional particip? pre?edin?ii celor dou? Camere ale Parlamentului (dac? nu ocup? una dintre func?iile enun?ate mai sus), primul-ministru, pre?edintele Consiliului Na?ional, liderii grupurilor parlamentare ?i ministerial, pre?edin?ii organiza?iilor de femei ?i tineret, trezorierul, directorul Institutului Social Democrat, reprezentantul pre?edin?ilor consiliilor jude?ene administrative, reprezentantul primarilor de municipii ?i reprezentantul Ligii Na?ionale a Primarilor ?i Consilierilor PSD.

(3) Biroul Permanent Na?ional se întrune?te s?pt?mânal ?i ori de câte ori este nevoie.

 

Articolul 69

Biroul Permanent Na?ional are urm?toarele atribu?ii:

(1) Organizeaz? ?i conduce întreaga activitate curent? a partidului, potrivit hot?rârilor adoptate dup? caz, de c?tre Congres, Consiliul Na?ional ?i Comitetul Executiv Na?ional;

(2) Elaboreaz? proiecte de hot?râri pe care le supune spre dezbatere ?i adoptare Comitetului Executiv Na?ional;

(3) Elaboreaz?, propune ?i super-vizeaz? activitatea curent? de partid la toate nivelurile;

(4) Orienteaz? activitatea grupurilor parlamentare;

(5) Elaboreaz? proiecte de hot?râri ?i norme de aplicare a deciziilor luate de Congres ?i de Consiliul Na?ional;

(6) Asigur? informarea operativ? a organiza?iilor jude?ene, respectiv a municipiului Bucure?ti cu privire la activitatea curent? a partidului;

(7) Înfiin?eaz? ?i coordoneaz? comisii de lucru în probleme de doctrin?, programe ?i strategii electorale;

(8) Înfiin?eaz? ?i coordoneaz? grupuri de analiz? politic? a situa?iei economice, ?i sociale, interne ?i interna?ionale;

(9) Administreaz? patrimoniul partidului;

(10) Confirm?: reprezentan?ii PSD în Birourile Permanente ale celor dou? camere; conducerile grupurilor parlamentare din Senat, Camera Deputa?ilor ?i Parlamentul European ?i a comisiilor permanente ale acestora.

(11) Asigur? ?i verific? respectarea prevederilor Statutului în cadrul Conferin?elor ordinare ?i extraordinare ?i stabile?te norme privind desf??urarea acestora.

(12) Îndepline?te orice alte atribu?ii prev?zute de Statut.

 

 

Sec?iunea a 9-a

Comisia Na?ional? de Arbitraj ?i Integritate Moral?

 

 

Articolul 70

(1) Comisia Na?ional? de Arbitraj ?i Integritate Moral? vegheaz? la aplicarea riguroas? a Statutului PSD ?i sesizeaz? forurile de partid în leg?tur? cu hot?rârile nestatutare.

(2) Comisia Na?ional? de Arbitraj ?i Integritate Moral? din cadrul partidului Social Democrat este organul de jurisdic?ie intern?, constituit la nivel na?ional, cu activitate permanent?.

(3) Comisia Na?ional? de Arbitraj ?i Integritate Moral? are competen?a – la sesizare sau din oficiu - de cercetare ?i constatare a existen?ei conflictelor de interese ?i a incompatibilit??ilor, precum ?i a cazurilor de înc?lcare a legilor, a Statutului ?i a normelor morale de comportament de c?tre membrii Consiliului Na?ional, mini?tri, secretari de stat, pre?edin?i ai Consiliilor jude?ene administrative, care nu sunt membri ai Consiliului Na?ional.

(4) Cerceteaz? conflictele intervenite între organele de conducere din jude?e diferite, precum ?i dintre acestea ?i cele de la nivel na?ional, ?i solu?ioneaz? contesta?iile formulate împotriva hot?rârilor pronun?ate de Comitetul Executiv Na?ional al PSD.

(5) Solu?ioneaz? definitiv contesta?iile împotriva hot?rârilor pronun?ate de Comisiile Jude?ene de Arbitraj ?i Integritate Moral?.

(6) Comisia Na?ional? de Arbitraj ?i Integritate Moral? se alege de c?tre Congresul PSD pentru un mandat de 4 ani.

(7) Comisia Na?ional? de Arbitraj ?i Integritate Moral? este compus? din 48 de membri.

(8) Comisia Na?ional? de Arbitraj ?i Integritate Moral? este condus? de un birou format din pre?edinte, un prim-vicepre?edinte, opt vicepre?edin?i ?i un secretar, ale?i prin vot secret de Comisie.

(9) Comisia Na?ional? de Arbitraj ?i Integritate Moral? aplic? m?surile sau sanc?iunile prev?zute de Statutul PSD.

(10) Hot?rârile Comisiei Na?ionale de Arbitraj ?i Integritate Moral? pot fi contestate, dup? caz, la Congresul partidului sau la Consiliul Na?ional.

(11) Comisia Na?ional? de Arbitraj ?i Integritate Moral? î?i desf??oar? activitatea pe baza Regulamentului de organizare ?i func?ionare, aprobat de Comitetul Executiv Na?ional al PSD.

(12) Comisia Na?ional? de Arbitraj ?i Integritate Moral? prezint? Congresului PSD rapoarte de activitate.

(13) Persoanele alese în Comisia Na?ional? de Arbitraj ?i Integritate Moral? nu pot face parte din Consiliul Na?ional al PSD sau din Comisia Na?ional? de Control Financiar.

(14) Pre?edintele Comisiei Na?ionale de Arbitraj ?i Integritate Moral? poate participa, f?r? drept de vot, la ?edin?ele Consiliului Na?ional, ale Comitetului Executiv Na?ional ?i ale Biroului Permanent Na?ional.

 

 

Sec?iunea a 10-a

Comisia Na?ional? de Control Financiar

 

Articolul 71

(1) Comisia Na?ional? de Control Financiar este organul care verific? întreaga activitate financiar? a partidului ?i este aleas? de Congresul PSD pe o perioad? de 4 ani.

(2) Comisia Na?ional? de Control Financiar este alc?tuit? din 27 - 51 membri, ale?i prin vot secret.; Comisia este condus? de un birou format din pre?edinte, 2 vicepre?edin?i ?i un secretar, ale?i prin vot secret, de c?tre membrii acesteia.

(3) Comisia func?ioneaz? pe baza regulamentului propriu, aprobat de Comitetul Executiv Na?ional.

(4) Comisia are dreptul de a controla, din proprie ini?iativ? sau ca urmare a reclama?iilor ?i sesiz?rilor primite, modul de formare ?i utilizare a bugetelor organiza?iilor jude?ene ?i a municipiului Bucure?ti ale P.S.D., precum ?i a celui la nivel na?ional.

(5) Comisia controleaz? activitatea Comisiilor Jude?ene de Control Financiar, precum ?i pe cea a municipiului Bucure?ti.

(6) Comisia avizeaz? reglement?rile de ordin intern ale partidului privind gestionarea resurselor financiare, întocmirea bugetelor de venituri ?i cheltuieli ?i a bilan?urilor contabile.

(7) Comisia verific? modul de utilizare a aloca?iilor primite de la bugetul de stat potrivit legii.

(8) Concluziile verific?rilor efectuate de Comisie sunt prezentate în inform?ri adresate Comitetului Executiv Na?ional ?i în rapoarte înaintate Consiliului Na?ional ?i, respectiv, Congresului P.S.D.

 

 

Sec?iunea a 11-a

Comitetul Financiar

 

Articolul 72

Pentru asigurarea surselor de finan?are ?i a bazei materiale necesare realiz?rii activit??ii partidului, pe plan central, se constituie Comitetul Financiar format din 7-9 membri, desemna?i de Comitetul Executiv Na?ional al P.S.D., care nume?te ?i pre?edintele acestuia.

 

Articolul 73

(1) Comitetul Financiar prezint?, anual, inform?ri Consiliului Na?ional al P.S.D. asupra constituirii ?i folosirii bazei financiare a partidului.

(2) Func?ia de membru în Comitetul Financiar este incompatibil? cu orice alt? func?ie în Comisia Na?ional? de Arbitraj ?i Integritate Moral? ori în Comisia Na?ional? de Control Financiar.

 

 

C A P I T O L U L  V

PROCEDURA DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE

ALE PSD

 

 

Sec?iunea 1

La nivelul comunelor, ora?elor, municipiilor ?i

sectoarelor din municipiul Bucure?ti

 

Articolul 74

(1) În vederea alegerii Biroului, adunarea general? sau conferin?a organiza?iilor comunale ?i or??ene?ti desemneaz? prin vot, dintre membrii s?i, o comisie de propuneri alc?tuit? din 3-5 membri, care aleg dintre ei, pre?edintele comisiei.

(2) Comisia va prezenta adun?rii generale sau, dup? caz, conferin?ei, to?i candida?ii care respect? criteriile stabilite de statut, pe func?ii, conform num?rului de membri ai Biroului stabilit de Comitetul Executiv al Consiliului organiza?iei jude?ene, în func?ie de m?rimea organiza?iei respective.

(3) Propunerile înscrise nominal pe buletinul de vot sunt supuse aprob?rii adun?rii generale sau conferin?ei ?i se adopt?, prin votul secret, de majoritatea membrilor prezen?i.

(4) În cazul în care pentru o func?ie au fost mai mul?i candida?i ?i nici unul nu a ob?inut majoritatea voturilor celor prezen?i, se realizeaz? un nou tur de scrutin între primii doi clasa?i sau, în func?ie de decizia adun?rii generale sau Conferin?ei, va fi declarat câ?tig?tor candidatul care a întrunit cele mai multe voturi.

 

Articolul 75

(1) Pentru alegerea Consiliilor organiza?iilor municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucure?ti, Comitetul Executiv al Consiliului organiza?iei jude?ene sau al municipiului Bucure?ti stabile?te num?rul membrilor acestora în func?ie de m?rimea organiza?iilor respective.

(2) Conferin?a organiza?iei municipale ?i a organiza?iilor sectoarelor municipiului Bucure?ti desemneaz?, prin vot, dintre membrii s?i, o comisie de propuneri alc?tuit? din 5-7 membri, care aleg dintre ei pre?edintele comisiei.

(3) Comisia prezint? Conferin?ei toate candidaturile nominale existente, precizând care dintre acestea respect? criteriile stabilite de Statut, pentru a fi înscrise în buletinul de vot.

(4) Comisia înscrie pe buletinele de vot to?i candida?ii, dup? aprobarea prealabil? de c?tre Conferin??, care adopt? ?i componen?a numeric? a Consiliului, cu majoritatea delega?ilor prezen?i.

 

Articolul 76

(1) Comitetul Executiv al Consiliului organiza?iei jude?ene, respectiv al municipiului Bucure?ti stabile?te num?rul membrilor comitetelor executive ale consiliilor organiza?iilor municipale sau de sector ale municipiului Bucure?ti, în func?ie de m?rimea organiza?iilor respective.

(2) Consiliul organiza?iei municipale ?i a sectoarelor municipiului Bucure?ti desemneaz? prin vot, dintre membrii s?i, o comisie de propuneri alc?tuit? din 3 - 5 membri, care aleg dintre ei pre?edintele comisiei.

(3) Comisia de propuneri prezint? Consiliului organiza?iilor respective toate candidaturile nominale pe func?ii.

(4)Candidaturile nominale se aprob? cu votul majorit??ii membrilor prezen?i. Prevederile art. 74 alin.4 se aplic? în mod corespunz?tor.

 

 

Sec?iunea a 2-a

La nivelul jude?elor ?i al municipiului Bucure?ti

 

 

Articolul 77

(1) În vederea alegerii Consiliului organiza?iei jude?ene ?i a municipiului Bucure?ti, a pre?edin?ilor acestor organiza?ii, a Comisiei Na?ionale de Arbitraj ?i Integritate Moral? ?i a Comisiei de Control Financiar, Conferin?a organiza?iei jude?ene ?i a municipiului Bucure?ti stabile?te num?rul membrilor acestora ?i desemneaz? prin vot o comisie de propuneri, format? din 7 - 9 membri, care î?i alege dintre ei pre?edintele.

(2) Comisia va prezenta toate propunerile de candida?i care întrunesc condi?iile stabilite de statut, pentru func?ia de pre?edinte, pentru membrii Consiliului jude?ean, ai Comisiei Jude?ene de Arbitraj ?i Integritate Moral? ?i ai Comisiei Jude?ene de Control Financiar, din rândul membrilor care ?i-au depus candidatura, al candida?ilor desemna?i în adun?rile generale sau în conferin?ele organiza?iilor comunale, or??ene?ti ?i municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucure?ti, precum ?i pe cei admi?i s? candideze direct în conferin??.

(3) Propunerile înscrise nominal pe buletine de vot sunt aprobate, prin vot secret, de c?tre membrii prezen?i la conferin?e, considerându-se ale?i acei candida?i care, în limita locurilor stabilite, au întrunit majoritatea voturilor delega?ilor prezen?i sau, în func?ie de decizia conferin?ei, va fi declarat câ?tig?tor candidatul care a întrunit cele mai multe voturi.

 

Articolul 78

(1) Num?rul membrilor Comitetului Executiv al Consiliului organiza?iei jude?ene ?i al municipiului Bucure?ti se stabile?te de Comitetul Executiv Na?ional al PSD.

(2) Pentru alegerea Comitetului Executiv, Consiliul organiza?iei jude?ene, respectiv al municipiului Bucure?ti, alege o comisie de propuneri, format? din 5 - 7 membri, care aleg dintre ei un pre?edinte.

(3) Comisia de propuneri prezint? Consiliului organiza?iei jude?ene, respectiv al municipiului Bucure?ti, toate propunerile de candida?i care întrunesc condi?iile stabilite de statut, pe func?ii.

(4) Candidaturile nominale se aprob? de Consiliu, cu majoritatea membrilor prezen?i.

 

 

Sec?iunea a 3-a

La nivel na?ional

 

Articolul 79

(1) Congresul stabile?te prin vot num?rul membrilor Consiliului Na?ional, al vicepre?edin?ilor partidului, al Comisiei Na?ionale de Arbitraj ?i Integritate Moral?, ai Comisiei Na?ionale de Control Financiar ?i alege din rândul delega?ilor o comisie de propuneri, care î?i desemneaz? un pre?edinte.

(2) Comisia de propuneri este format? din pre?edintele PSD, secretarul general ?i pre?edin?ii organiza?iilor jude?ene, al municipiului Bucure?ti ?i ai organiza?iilor de sector;

(3) Comisia va prezenta toate propunerile de candida?i care întrunesc condi?iile prev?zute de statut, în conformitate cu regulamentul de desf??urare a Congresului aprobat de Comitetul Executiv Na?ional, pentru func?iile de pre?edinte, secretar general, vicepre?edin?i, pentru ceilal?i membri ai Consiliului Na?ional; pentru membrii Comisiei Na?ionale de Arbitraj ?i Integritate Moral? ?i pentru membrii Comisiei Na?ionale de Control Financiar. Candidaturile au la baz? propunerile de candida?i desemna?i în conferin?ele organiza?iilor jude?ene, în cea a municipiului Bucure?ti, direct în Congres sau autopropunere.

(4) Pentru func?iile de secretar general, vicepre?edin?i, de membru al Consiliului Na?ional cât ?i de membru pentru cele dou? Comisii prev?zute la alineatul 3, dintre candida?i se declar? ale?i cei care întrunesc majoritatea voturilor delega?ilor prezen?i sau în func?ie de decizia Congresului, va fi declarat câ?tig?tor candidatul care a întrunit cele mai multe voturi pentru fiecare func?ie.

(5) Lucr?rile Congresului PSD care au ca obiectiv alegerea organelor de conducere, vor avea loc, de regul?, dup? alegerile locale ?i parlamentare, în maxim 3 luni. În acela?i scop vor fi organizate adunari generale ?i conferin?e jude?ene. Acestea pot avea caracter ordinar sau extraordinar.

 

Articolul 80

(1) Consiliul Na?ional desemneaz? prin vot o comisie de propuneri format? din pre?edinte ?i patru membri.

(2) Comisia de propuneri prezint? toate candidaturile nominale pentru func?iile de pre?edinte al Consiliului Na?ional ?i trezorier al partidului care îndeplinesc condi?iile prev?zute de statut.

(3) Candidaturile nominale se aprob? cu votul majorit??ii membrilor prezen?i.

 

 

Sec?iunea a 4-a

Comisiile de validare

 

Articolul 81

(1) În vederea verific?rii modului de respectare a normelor statutare cu privire la alegerea delega?ilor la Conferin?ele organiza?iilor jude?ene sau la Congresul PSD se constituie

comisii de validare la nivelul adun?rilor generale, conferin?elor, respectiv al Congresului, alc?tuite dup? cum urmeaz?:

a) la comune ?i ora?e din 3 - 5 membri;

b) la municipii ?i sectoarele municipiului Bucure?ti din 5 - 7 membri;

c) la jude?e ?i municipiul Bucure?ti din 7 - 9 membri;

d) la Congres din 9 - 15 membri.

(2) Membrii Comisiei de validare sunt ale?i dintre delega?ii ale?i la Conferin?ele respective sau la Congresul PSD. Comisiile de validare î?i aleg un pre?edinte.

(3) Comisia de validare verific? mandatele delega?ilor, constat? cvorumul statutar de ?edin?? ?i prezint? Adun?rii Generale, Conferin?ei sau Congresului procesul - verbal cu privire la acestea.

  

C A P I T O L U L  VI

ORGANIZA?IA DE FEMEI,

ORGANIZA?IA DE TINERET ?I

LIGA PENSIONARILOR

ALE PSD

 

 

Sec?iunea 1

Organiza?ia de femei a PSD

 

Articolul 82

(1) Pentru asigurarea reprezent?rii ?i particip?rii active a femeilor la întreaga via?? politic?, economic?, social? ?i cultural? în cadrul PSD se constituie ?i func?ioneaz? Organiza?ia de femei a PSD.

(2). Din Organiza?ia de femei a Partidului Social Democrat pot face parte femeile care au calitatea de membru al PSD.

 

Articolul 83

Organiza?ia de femei a PSD urm?re?te, cu prioritate, urm?toarele obiective:

(1) elaborarea ofertelor politice ale P.S.D. pe baza principiului egalit??ii de ?anse, adresate femeilor, în domeniul politic, economic, social ?i cultural;

(2) elaborarea de politici privind protec?ia copiilor, a femeii ?i a familiei, în societate ?i îmbun?t??irea statutului acestora;

(3) organizarea de ac?iuni de preg?tire în vederea promov?rii femeilor în structurile de decizie ale partidului ?i pentru asumarea unor responsabilit??i ?i demnit??i publice.

 

Articolul 84

(1) În cadrul organiza?iilor PSD - comunale, or??ene?ti, municipale, sectoarelor municipiului Bucure?ti, jude?ene ?i a municipiului Bucure?ti - se constituie organiza?ii de femei.

(2) Comitetul Executiv Na?ional precum ?i Comitetele Executive ale consiliilor jude?ene ?i al municipiului Bucure?ti coordoneaz? activitatea organiza?iilor de femei respective, în plan na?ional ?i în plan jude?ean, respectiv al municipiului Bucure?ti.

(3) Organiza?ia de femei din cadrul PSD î?i desf??oar? activitatea pe baza unui regulament propriu aprobat de Comitetul Executiv Na?ional al PSD.

(4) Organiza?ia de femei a PSD poate s? se afilieze la organiza?iile interna?ionale ale femeilor social-democrate ?i poate colabora cu acestea pe baza aprob?rilor Comitetului Politic Na?ional.

(5) În cadrul Organiza?iei de femei se pot constitui asocia?ii profesionale ale femeilor ?i cluburi ale femeilor social-democrate.

(6) Pre?edintele Organiza?iei de femei a PSD este membru al Comitetului Executiv Na?ional ?i particip? la ?edin?ele Biroului Permanent Na?ional.

 

 

Sec?iunea a 2-a

Organiza?ia de tineret a PSD – Tineretul Social Democrat

 

Articolul 85

(1) Pentru stimularea particip?rii tineretului la via?a politic?, în cadrul Partidului Social Democrat se constituie ?i func?ioneaz? Organiza?ia de tineret a PSD, denumit? prescurtat TSD – Tineretul Social Democrat, c?reia îi revine principala responsabilitate a activit??ii politice a partidului în domeniul tineretului.

(2) Din organiza?ia de tineret TSD, pot face parte tineri cu vârsta cuprins? între 18 - 35 de ani, care au calitatea de membru al PSD, precum ?i tineri care au împlinit vârsta de 16 ani.

 

Articolul 86

Organiza?ia de tineret a PSD urm?re?te, cu prioritate, urm?toarele obiective:

(1)realizarea de analize privind starea tineretului român;

(2)elaborarea ofertelor politice ale partidului, adresate tinerilor, care vor fi incluse în programul electoral ?i programul de guvernare;

(3)ini?ierea unor programe sociale, economice, politice, educative, culturale, distractive, sportive ?i turistice, corespunz?toare intereselor ?i aspira?iilor tinerilor;

(4)organizarea de ac?iuni de preg?tire ?i perfec?ionare ale tinerilor membri ai PSD, în vederea promov?rii acestora în structurile de decizie ale partidului ?i a asum?rii unor responsabilit??i ?i demnit??i publice de c?tre ace?tia.

 

Articolul 87

(1) În cadrul organiza?iei PSD – comunale, or??ene?ti, municipale, sectoarelor municipiului Bucure?ti, jude?ene ?i a municipiului Bucure?ti, se constituie organiza?ii de tineret.

(2) În cadrul Organiza?iei de tineret a PSD se constituie Liga Studen?ilor, Liga Elevilor ?i alte cluburi ?i ligi pe probleme specifice tineretului.

(3) Comitetul Executiv Na?ional precum ?i Comitetele Executive ale consiliilor jude?ene ?i al municipiului Bucure?ti coordoneaz? activitatea organiza?iilor de tineret respective, pe plan na?ional ?i pe plan jude?ean, respectiv al municipiului Bucure?ti.

(4) Organiza?ia de tineret a PSD î?i desf??oar? activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat de Comitetul Executiv Na?ional.

(5) Organiza?ia de tineret a PSD se poate afilia la organiza?iile interna?ionale ale tineretului social democrat ?i poate colabora cu acestea pe baza aprob?rilor Comitetului Executiv Na?ional.

(6) Pre?edintele TSD este membru al Comitetului Executiv Na?ional ?i particip?, la ?edin?ele Biroului Permanent Na?ional.

 

 

Sec?iunea a 3-a

Liga Pensionarilor PSD

 

Articolul 88

Pentru stimularea particip?rii pensionarilor la via?a politic? în cadrul partidului se poate constitui Liga Pensionarilor PSD;

(1) Liga Pensionarilor PSD urm?re?te cu prioritate, urm?toarele obiective:

- elaborarea ofertelor politice ale PSD adresate pensionarilor în domeniul economic, social ?i cultural;

- efectuarea de analize privind situa?ia pensionarilor în societate ?i îmbun?t??irea statutului acestora.

(2) În cadrul organiza?iilor teritoriale, jude?ene ?i a municipului Bucure?ti, precum ?i la nivel na?ional se poate constitui Liga Pensionarilor PSD;

(3) Liga Pensionarilor PSD î?i desf??oar? activitatea pe baza unui regulament aprobat de Comitetul Executiv Na?ional.

(4) Pre?edintele Ligii Pensionarilor poate participa la lucr?rile organelor de conducere corespunz?toare.

 


C A P I T O L U L  VII

GRUPURILE PARLAMENTARE ?I MINISTERIAL.

LIGA NA?IONAL? A PRIMARILOR ?I CONSILIERILOR

 

 

Sec?iunea 1

Grupurile parlamentare ?i ministerial

 

Articolul 89

(1) Grupurile parlamentare ale PSD din Camera Deputa?ilor, Senat ?i Parlamentul European sunt alc?tuite din to?i parlamentarii ale?i potrivit legii electorale.

(2) Grupurile parlamentare se organizeaz? ?i î?i desf??oar? activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat de Comitetul Executiv Na?ional.

(3) Grupurile parlamentare î?i aleg conduceri proprii ?i, dup? caz, propun candida?i pentru Birourile Permanente ?i pentru Birourile Comisiilor permanente ale acestora.

(4) Deputa?ilor, senatorilor ?i europarlamenarilor care p?r?sesc grupurile parlamentare ale PSD li se retrage sprijinul politic ?i se propune excluderea acestora din partid.

 (5) Membrii grupurilor parlamentare exclu?i sau care demisioneaz? din partid au datoria moral? de a renun?a la mandatul de deputat, senator sau europarlamentar, ob?inut prin sus?inerea politic? a PSD, astfel încât locurile lor s? poat? fi ocupate de cei care urmeaz? imediat pe liste în circumscrip?iile respective, potrivit dispozi?iilor Legii electorale ?i Regulamentelor celor dou? Camere ale Parlamentului;

(6) Grupul ministerial este alc?tuit din to?i mini?trii ?i secretarii de stat, membri ai PSD.

(7) Grupul ministerial se organizeaz? ?i î?i desf??oar? activitatea pe baza unui regulament propriu aprobat de Comitetul Executiv Na?ional.

(8) Un membru de partid poate accede la cel mult dou? func?ii în organele alese ale partidului ?i o func?ie în administra?ia de stat.

 

 

Sec?iunea a 2-a

Liga Na?ional? a Primarilor ?i Consilierilor PSD

 

Articolul 90

(1) Liga Na?ional? a Primarilor ?i Consilierilor cuprinde: pre?edin?ii ?i vicepre?edin?ii Consiliilor Jude?ene Administrative, primarii ?i viceprimarii din municipii, ora?e ?i comune; consilierii jude?eni ?i consilierii locali de la municipii ?i sectoarele municipiului Bucure?ti, precum ?i consilieri locali de la ora?e ?i comune - membri ai PSD;

(2) Liga Na?ional? a Primarilor ?i Consilierilor ac?ioneaz? pentru aplicarea obiectivelor specifice din Programul Politic al PSD ?i din Programul partidului privind activitatea autorit??ilor publice locale; urm?re?te respectarea drepturilor ?i libert??ilor fundamentale ale cet??enilor, a prevederilor Constitu?iei ?i ale legilor ??rii; ac?ioneaz? pentru consolidarea autonomiei locale ?i descentralizarea serviciilor publice, pentru modernizarea ?i dezvoltarea localit??ilor ?i cre?terea calit??ii serviciilor c?tre popula?ie.

(3) Liga Na?ional? a Primarilor ?i Consilierilor se organizeaz? ?i î?i desf??oar? activitatea pe baza unui regulament propriu aprobat de Comitetul Executiv Na?ional al PSD.

(4) La nivelul jude?elor se constituie Liga Jude?ean? a Primarilor ?i Consilierilor jude?eni ?i Locali ai Partidului Social Democrat care î?i desf??oar? activitatea pe baza unui regulament aprobat de Comitetul Executiv al Consiliului jude?ean.

(5) Membrii grupurilor de consilieri locali ?i jude?eni , de sector sau ai municipiului Bucure?ti care sunt exclu?i sau care demisioneaz? din partid î?i pierd mandatul în Consiliul local sau Jude?ean în condi?iile legii privind statutul ale?ilor locali.


C A P I T O L U L  VIII

RELA?IA PSD CU SOCIETATEA CIVIL?

 

Sec?iunea 1

Rela?ia PSD cu Institutul Social Democrat

 

 

Articolul 91

(1) Pe lâng? Partidul Social Democrat func?ioneaz?, în condi?iile legii, Institutul Social Democrat (I.S.D.).

(2) I.S.D. efectueaz? cercet?ri privind revolu?ia român?, modernizarea societ??ii contemporane ?i social-democra?ia româneasc? ?i european?;

(3) I.S.D. elaboreaz? programe politice ?i lucr?ri doctrinare; ini?iaz? programe de înv???mânt adresate cu deosebire liderilor tineri din partid; organizeaz? ac?iuni destinate schimburilor de idei, dezvolt?rii rela?iilor de colaborare cu structuri similare din ?ar? ?i str?in?tate, activit??i editoriale, etc.

 

Sec?iunea a 2-a

Rela?ia PSD cu Sindicatele

 

Articolul 92

(1) PSD sprijin? activit??ile specifice sindicatelor în vederea realiz?rii efective a m?surilor de protec?ie social?, garant?rii dreptului la munc?, combaterii ?omajului, asigur?rii unui trai decent tuturor categoriilor de cet??eni ai ??rii, promov?rii unei legisla?ii care s? asigure cadrul juridic pentru manifestarea deplin? a capacit??ilor creatoare ?i garant?rii drepturilor salaria?ilor.

(2) PSD ac?ioneaz? pentru ap?rarea drepturilor membrilor de sindicat ce decurg din legisla?ia muncii ?i din contractele colective de munc?.

(3) PSD ini?iaz? periodic consult?ri cu sindicatele pentru examinarea problemelor sociale ale salaria?ilor, pentru elaborarea unor proiecte de acte normative care privesc raporturile de munc? ?i protec?ia social?.

 

Sec?iunea a 3-a

Rela?ia PSD cu patronatele

 

Articolul 93

(1) PSD sus?ine activitatea patronatelor pentru ini?ierea, elaborarea ?i promovarea programelor de dezvoltare, de restructurare, de privatizare ?i de cooperare economic?, în condi?iile legii.

(2) PSD stimuleaz? ini?iativa privat?, mai ales în domeniul întreprinderilor mici ?i mijlocii, inclusiv prin promovarea unor propuneri legislative specifice.

(3) PSD ini?iaz? periodic consult?ri cu patronatele în probleme de interes comun.

 

 

Sec?iunea a 4-a

Rela?ia PSD cu organiza?iile de revolu?ionari

 

Articolul 94

(1) PSD, fidel idealurilor Revolu?iei Române din Decembrie 1989, ac?ioneaz? pentru cinstirea eroilor martiri, a urma?ilor acestora, a r?ni?ilor, a lupt?torilor ?i participan?ilor la ac?iunile pentru victoria Revolu?iei.

(2) PSD sprijin? organiza?iile revolu?ionarilor în demersurile acestora pentru aplicarea ?i respectarea legilor privitoare la revolu?ionari.

(3) PSD ini?iaz? consult?ri periodice cu organiza?iile de revolu?ionari pentru cunoa?terea problemelor concrete cu care se confrunt? acestea, în vederea identific?rii solu?iilor legale.

 

 

Sec?iunea a 5-a

Rela?ia PSD cu comitetele de sprijin electoral

?i comisiile electorale

 

Articolul 95

La nivelul localit??ilor, al jude?elor ?i al municipiului Bucure?ti, precum ?i la nivel na?ional, se constituie comisii electorale sau, dup? caz, comitete de sprijin electoral, formate din personalit??i marcante – membri ai PSD ?i simpatizan?i – desemnate de Comitetele Executive ale Consiliilor organiza?iilor jude?ene ?i al municipiului Bucure?ti, respectiv de Comitetul Executiv Na?ional al PSD.

 

 

Sec?iunea a 6-a

Rela?ia PSD cu Interna?ionala Socialist? (I.S.) ?i

Partidul Sociali?tilor Europeni (P.E.S.)

 

Articolul 96

(1) Partidul Social Democrat este membru cu drepturi depline al Interna?ionalei Socialiste (I.S.).

(2) Partidul Social Democrat este membru cu drepturi depline al Partidului Sociali?tilor Europeni (P.E.S.).

(3) Partidul Social Democrat poate invita organiza?iile partidelor afiliate PES s? participe la unele manifest?ri politice în România.

(4) Partidul Social Democrat va aplica pe carnetul de membru ?i pe toate simbolurile oficiale ale partidului emblema Partidului Sociali?tilor Europeni.

 

 

 

C A P I T O L U L IX

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ?I

SURSELE DE FINAN?ARE

 

Sec?iunea 1

Administrarea patrimoniului

 

Articolul 97

(1) Partidul Social Democrat de?ine bunuri mobile ?i imobile necesare desf??ur?rii activit??ii sale specifice.

(2) Comitetul Executiv Na?ional al PSD aprob? normele privind realizarea ?i utilizarea veniturilor financiare, cu respectarea dispozi?iilor legale în vigoare.

(3) Comitetul Executiv Na?ional al PSD sau dup? caz, Comitetul Executiv al Consiliului Jude?ean sau al municipiului Bucure?ti nume?te un mandatar financiar, în condi?iile legii, pentru perioada campaniilor electorale locale, parlamentare, europarlamentare ?i preziden?iale.

(4) Mandatarul financiar r?spunde în condi?iile legii de finan?area campaniilor electorale, prezentând rapoarte Cur?ii de Conturi, respectiv Camerelor de Conturi ?i inform?ri Biroului Permanent Na?ional ?i Comitetului Executiv Jude?ean.

 

 

Sec?iunea a 2-a

Surse de finan?are

 

Articolul 98

(1) Sursele de finan?are ale partidului sunt:

a) cotiza?ii ale membrilor de partid;

b) dona?ii ?i legate;

c) venituri provenite din activit??i proprii ?i dobânzi;

d) subven?ii de la bugetul de stat acordate în condi?iile legii.

(2) Opera?iunile de încas?ri ?i pl??i ale partidului se efectueaz? prin conturi în lei ?i în valut? deschise la unit??i bancare cu sediul în România, potrivit legii;

(3) Cuantumul cotiza?iei, repartizarea ?i utilizarea acesteia se stabilesc prin hot?râre a Biroului Permanent Na?ional.

 

 

 C A P I T O L U L  X

DISPOZI?II FINALE ?I TRANZITORII

 

 

 Articolul 99

(1) Activitatea în cadrul Partidului Social Democrat se desf??oar? în conformitate cu prevederile Legii partidelor politice ?i ale prezentului Statut.

(2) Organele locale ale partidului pot reprezenta partidul în rela?iile cu autorit??ile administra?iei publice locale ?i alte autorit??i la nivel local, pot deschide conturi la banc? ?i r?spund de gestionarea acestora.

 

Articolul 100

Structura ?i activitatea organelor de conducere teritoriale, jude?ene, de sector ?i a municipiului Bucure?ti continu? în vechea configura?ie pân? la data desf??ur?rii adunarilor generale sau a conferin?elor municipale, jude?ene, de sector sau a municipiului Bucure?ti, ordinare sau extraordinare.

 

Articolul 101

(1) Libertatea cuvântului este asigurat? în întregime de presa scris? ?i vorbit? a PSD.

(2) Publica?iile care sunt proprietatea PSD sau apar ca organe de pres? ale sale, trebuie s? exprime doctrina ?i punctele de vedere politice ale partidului, adoptate de organele sale de conducere.

(3) La nivelul jude?elor sau al municipiului Bucure?ti, coordonarea activit??ii de pres? este exercitat? de Comitetul Executiv al Consiliului organiza?iei jude?ene, respectiv al municipiului Bucure?ti.

(4)Leg?turile cu mass - media la nivel central se asigur? prin Biroul de pres? al PSD.

 

Articolul 102

Membrii organelor de conducere ale partidului, parlamentarii, europarlamentarii, demnitarii de stat, pre?edin?ii ?i vicepre?edin?ii consiliilor jude?ene administrative, ai sectoarelor ?i ai municipiului Bucure?ti, consilierii jude?eni ?i locali, primarii ?i viceprimarii, care sunt membri ai PSD, sunt obliga?i s?-?i declare, în condi?iile legii, averea ?i sursele de venituri atât la începutul, cât ?i la sfâr?itul mandatului. De asemenea, vor prezenta în condi?iile legii, o declara?ie privind conflictul de interese.

 

Articolul 103

(1) Listele de candida?i pentru Camera Deputa?ilor, Senat ?i Parlamentul European vor cuprinde personalit??i locale sau centrale acceptate de Consiliul Jude?ean PSD, respectiv al municipiului Bucure?ti. Acestea vor fi întocmite dup? parcurgerea procedurilor stabilite prin Statut.

(2) Listele de candida?i vor fi validate de Comitetul Executiv Na?ional.

 

Articolul 104

La Conferin?ele organiza?iilor jude?ene ?i a municipiului Bucure?ti, precum ?i la Congresul partidului, particip?, ca invita?i, deputa?i, senatori, europarlamentari, demnitari de stat, primari, viceprimari ?i consilieri locali, care nu au fost ale?i ca delega?i la aceste Conferin?e sau la Congres.

 

Articolul 105

Partidul Social Democrat î?i poate înceta activitatea conform prevederilor legale prin:

a) autodizolvare;

b) dizolvare pe cale judec?toreasc? ori prin hot?râre a Cur?ii Constitu?ionale;

c) inactivitate constatat? de Tribunalul Municipiului Bucure?ti, în condi?iile legii.

 

Articolul 106

(1) Organele executive ale partidului la nivel central sau local pot constitui asocia?ii sau funda?ii pentru realizarea obiectivelor partidului, cu respectarea dispozi?iilor legale în vigoare

(2) PSD sprijin? activitatea asocia?iilor ?i organiza?iilor neguvernamentale în demersurile acestora de sus?inere a intereselor majore ale categoriilor de cet??eni pe care le reprezint?.

(3) PSD ini?iaz? periodic consult?ri cu asocia?iile ?i organiza?iile neguvernamentale în probleme specifice.

 

Articolul 107

Partidul Social Democrat este persoan? juridic? de drept public ?i are sediul central în municipiul Bucure?ti, ?oseaua Kiseleff nr. 10, sectorul 1.

 

Articolul 108

Modelul drapelului ?i imnul Partidului Social Democrat se stabilesc de Comitetul Executiv Na?ional la propunerea Biroului Permanent Na?ional.

 

Articolul 109

Ini?iativa modific?rii Statutului ?i Programului Politic ale PSD apar?ine Consiliului Na?ional al Partidului Social Democrat sau a unui num?r de cel pu?in 16 Consilii ale organiza?iilor jude?ene ale PSD.

 

Imprimare PDF

Filiale 

PSD

Harta tuturor organizatiilor PSD din Romania

DESCHIDE >>

Arhiva

Arhiva documentelor Organizatiei Orasului Mioveni

DESCHIDE >>

Partidul Social Democrat - Mioveni - Arges © 2010 Toate drepturile rezervate.